Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Iωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικής πίστωσης, συμβολικού ποσού ύψους £10 και η διάθεσή του για τη μεταφορά και μετονομασία θέσεων από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής με την απασχόληση αλλοδαπών πολιτικής.

Ειδικότερα, στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων έχουν ανατεθεί οι πιο κάτω αρμοδιότητες:

1. Η διερεύνηση και επίλυση εργατικών διαφορών μεταξύ εργοδοτών και αλλοδαπών εργαζομένων.

2. Ο έλεγχος από τις 15 Σεπτεμβρίου 2004 των όρων εργοδότησης που περιέχονται στα ονομαστικά συμβόλαια απασχόλησης των αλλοδαπών σε συνάρτηση με την εν γένει συμμόρφωση του εργοδότη με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις.

Η μεταφορά και μετονομασία των θέσεων ζητείται, αφενός μεν γιατί οι αναφερθείσες αρμοδιότητες εκτελούνται από έκτακτο και όχι μόνιμο προσωπικό, το οποίο παραχωρείται από το Τμήμα Εργασίας, και αφετέρου γιατί ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας η διαδικασία πλήρωσης δέκα κενών θέσεων Εργατικού Λειτουργού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2005».

 

 

15 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων