Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Λευτέρης Χριστοφόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής και λειτουργοί του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £9.102.000 και η διάθεσή του στα πλαίσια μέτρων κοινωνικής συνοχής που αφορούν την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε ασθενέστερες ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Πίνακα Ι του επισυνημμένου Παραρτήματος.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, αναλύοντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία ως προς ένα έκαστον των σκοπών των οποίων τις δαπάνες προορίζεται να καλύψει το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας κατατέθηκε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών τροπολογία του υπό συζήτηση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, με την οποία ζητείται η έγκριση πληρωμής επιπρόσθετου ποσού ύψους £640.000. Το ποσό αυτό αφορά την περαιτέρω ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων και των πολυδύναμων κέντρων για ηλικιωμένους, καθώς και τα παιδιά παραμεθόριων περιοχών. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό του οποίου ζητείται η έγκριση πληρωμής ανέρχεται σε £9.742.000 (£9.102.000 + £640.000), όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα ΙΙ του επισυνημμένου Παραρτήματος.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών συμπληρωματικά στοιχεία και επεξηγήσεις σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των ατόμων που εμπίπτουν στις κατηγορίες των δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και τον καθορισμό του ύψους του δημόσιου βοηθήματος.

Συναφώς, μέλη της επιτροπής υποστήριξαν ότι μερικά από τα ποσά που διατίθενται για συγκεκριμένους σκοπούς δεν είναι ικανοποιητικά και ότι θα μπορούσε η οικονομική στήριξη να ήταν μεγαλύτερη.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή ομόφωνα ζήτησε να συμπεριληφθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο διάταξη με την οποία να διασφαλίζεται ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται στα πλαίσια του προτεινόμενου πακέτου κοινωνικής συνοχής θα διατεθούν ανεξάρτητα από τα εισοδήματα που έχουν οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος με βάση τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών διευκρίνισε συναφώς ότι οι δικαιούχοι καθορίστηκαν με βάση τη νομοθεσία για τα δημόσια βοηθήματα και τις υπηρεσίες. Σημείωσε επίσης ότι κατά την ετοιμασία των μέτρων κοινωνικής συνοχής λήφθηκε υπόψη η δεδηλωμένη αρχή για δημοσιονομική εξυγίανση και οι δυνατότητες της κυπριακής οικονομίας αυτή τη στιγμή, όπως και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ιδιότητα της Κύπρου ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας ως θέμα αρχής τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, καθώς και την προτεινόμενη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τροπολογία, η οποία έχει ενσωματωθεί σε αυτό, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2005».

Σημειώνεται επίσης ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής, έχει διαμορφωθεί, έτσι που κατά τη διαδικασία παραχώρησης της οικονομικής βοήθειας που προβλέπεται σε αυτό στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος να μη λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές χορηγίες και άλλα επιδόματα που παραχωρούνται βάσει του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου. Κατά τον τρόπο αυτό, οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος θα επωφεληθούν από τα μέτρα κοινωνικής συνοχής χωρίς την αποκοπή των βοηθημάτων που ήδη λαμβάνουν, σε περίπτωση που το σύνολο αυτών, αν συνυπολογιστεί ως εισόδημα, υπερβαίνει ένα καθορισμένο ανώτατο όριο.

 

15 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων