Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Εξωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της Ένωσης Δήμων Κύπρου. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Γραφείο Προγραμματισμού, το Γραφείο του Συντονιστή Εναρμόνισης και η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, που ψήφισε η Βουλή το 2001, για τη λογιστική διαχείριση δαπανών για έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών [Νόμος Αρ. 134(Ι) του 2001], ώστε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός 1108/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1970 περί Καθιέρωσης Λογιστικής των Δαπανών που Αφορούν τα Έργα Υποδομής στον Τομέα των Σιδηροδρομικών, Οδικών και Εσωτερικών Πλωτών Μεταφορών.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καταργούνται ορισμένες διατάξεις του βασικού νόμου που αποτελούν επανάληψη των διατάξεων του πιο πάνω κοινοτικού κανονισμού και καθορίζεται ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ως η αρμόδια αρχή για να εφαρμόζει τον εν λόγω κανονισμό στη Δημοκρατία.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 της πιο πάνω βασικής νομοθεσίας, σκοπείται η τροποποίηση των περί Λογιστικής Διαχείρισης Δαπανών για Έργα Υποδομής στον Τομέα των Μεταφορών Κανονισμών του 2001, ώστε να συνάδουν με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και με βάση την πληροφόρηση που κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

· Με τα προτεινόμενα νομοθετήματα σκοπείται η δημιουργία του πραγματικού και λογιστικού υπόβαθρου για λογιστική διαχείριση των δαπανών για έργα υποδομής στον τομέα των οδικών μεταφορών. Ο Κανονισμός 1108/70/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς 2598/70/ΕΟΚ, 2116/78/ΕΟΚ, 1384/79/ΕΟΚ και 3021/81/ΕΟΚ, ρυθμίζει την εισαγωγή λογιστικού συστήματος για τις δαπάνες υποδομής στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών και, στην περίπτωση της Κύπρου, ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με την υποδομή του οδικού δικτύου.

· Με βάση τον κανονισμό αυτό, τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να εισαγάγουν ένα συνεχές και μόνιμο λογιστικό σύστημα μέσω του οποίου όλες οι δαπάνες υποδομής να καταχωρίζονται και να υποβάλλονται σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

· Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω κανονισμού, περιγράφονται με λεπτομέρεια οι διάφορες κατηγορίες δαπανών που θα υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καθορισμένα έντυπα και εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να καθορίσει το δικό του μηχανισμό για την ετοιμασία των λογιστικών αυτών στοιχείων. Ειδικά όσον αφορά το οδικό δίκτυο, τα στοιχεία αυτά πρέπει να δίνονται κατά κατηγορία δρόμου και να διαχωρίζονται σε δρόμους αστικών περιοχών και σε δρόμους εκτός αστικών περιοχών.

· Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν λεπτομερείς καταστάσεις για τα δάνεια και άλλα συναφή στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί κατά τη διάρκεια του έτους για σκοπούς επένδυσης στην υποδομή των μεταφορών, καθώς και καταστάσεις σχετικά με τη χρήση του οδικού δικτύου για τις μη αστικές περιοχές.

· Δεν υπάρχει χρονική δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ψήφιση της υπό αναφορά νομοθεσίας, αλλά αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό και να τεθούν ταυτόχρονα σε ισχύ μαζί με το βασικό νόμο και οι σχετικοί κανονισμοί, αφού, όπως είναι γνωστό, ο βασικός νόμος και οι βασικοί κανονισμοί ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Νοεμβρίου 2001, με στόχο να τεθούν σε ισχύ με την ένταξη, αλλά έκτοτε δεν τέθηκαν σε ισχύ.

· Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, διότι ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη μέλη από τον Ιούνιο του 1970.

· Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και ειδικότερα το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας μέσω της δημιουργίας μικρής μόνιμης ομάδας στο τμήμα, που θα αποτελείται από ένα λογιστικό λειτουργό και δύο τεχνικούς και θα έχει αρμοδιότητα το χειρισμό του λογιστικού συστήματος και το συντονισμό της συλλογής στοιχείων από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

· Δεν αναμένεται να υπάρξουν γενικότερες οικονομικές ή κοινωνικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της προτεινόμενης εναρμονιστικής νομοθεσίας και δε θα υπάρξει άμεσο κόστος από την εφαρμογή της.

Με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε από καθαρά νομοτεχνική άποψη, και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

15 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων