Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Κίκη Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, καθώς και εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ και ΟΗΟ-ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή τροποποίησε πρόσφατα το βασικό νόμο για τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, ώστε να δοθεί εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει με διάταγμά του τις θέσεις του οργανισμού στις οποίες δεν μπορούν να διοριστούν ή να προαχθούν πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αποτελούν θέσεις άσκησης δημόσιας εξουσίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, για σκοπούς συμμόρφωσής τους με το άρθρο 39 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό ερμηνεύτηκε με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζεται το δικαίωμα εργοδότησης στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς παρέχεται στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ το δικαίωμα διορισμού ή προαγωγής τους σε κενές θέσεις στον εν λόγω οργανισμό, με την προϋπόθεση ότι δεν αφορούν θέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του οργανισμού, στις οποίες μόνο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους πιο πάνω εκπροσώπους, με τους προτεινόμενους κανονισμούς εισάγεται νέα πρόνοια, με βάση την οποία υπάλληλος του οργανισμού ο οποίος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του διαπιστώνει ή έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο υπάλληλο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του οφείλει να το αναφέρει εγγράφως στο γενικό διευθυντή, δίδοντας όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη του ισχυρισμού του, ρύθμιση η οποία θεσπίστηκε και στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, καθώς και στις νομοθεσίες άλλων ημικρατικών οργανισμών.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης συμφώνησε με τα όσα ανέφεραν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εκπρόσωποι της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, ενώ η ΠΑΣΥΔΥ, παρ’ όλο που δεν παρευρέθηκε στην επιτροπή, κοινοποίησε γραπτώς τις θέσεις της σ’ αυτή με επιστολή της, στην οποία διατυπώνει τη θέση ότι υιοθετεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

8 Νοεμβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων