Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Σταύρος Ευαγόρου Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  
Λευτέρης Χριστοφόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Μαρία Κυριακού Αθηνά Κυριακίδου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, ώστε για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2005 μέχρι την 31η Μαρτίου 2006 να ισχύσει μειωμένος συντελεστής φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή £83,00 για 1 000 λίτρα.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ποσού ύψους £8.750.000 και η διάθεσή του για υλοποίηση έκτακτων αντισταθμιστικών μέτρων προς ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων από το υψηλό ενεργειακό κόστος κατά τη χειμερινή περίοδο, που αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2005 και λήγει την 31η Μαρτίου 2006.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, όσον αφορά το πρώτο νομοσχέδιο, μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2004 το πετρέλαιο (gas oil, kerosene) επιβαρυνόταν, ανεξάρτητα από τη χρήση του, με φόρο κατανάλωσης 14,3 σεντ το λίτρο. Με βάση σχετικό τροποιητικό νόμο [Νόμος αριθμός 245(Ι) του 2004] που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, κατόπιν εισήγησης της κυβέρνησης, για το πετρέλαιο (gas oil, kerosene) που χρησιμοποιείται για σκοπούς θέρμανσης, από τις 16 Νοεμβρίου 2004 υιοθετήθηκε συντελεστής προς 11,3 σεντ ανά λίτρο.

Υπό το φως της ουσιαστικής αύξησης της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και των προβλέψεων για διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο έχει εγκρίνει διάφορα μέτρα που στοχεύουν στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη απάμβλυνση των επιπτώσεων που προκύπτουν για τους καταναλωτές εξαιτίας της υψηλής τιμής του πετρελαίου.

Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται και η μείωση από 11,3 σε 8,3 σεντ το λίτρο του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2005 μέχρι την 31η Μαρτίου 2006. Σημειώνεται ότι από την υιοθέτηση του υπό αναφορά μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης εξυπακούεται μείωση στα δημόσια έσοδα ύψους περίπου £6,5 εκατομ., συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, από την εισηγητική έκθεση που το συνοδεύει προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Η κυβέρνηση, έχοντας υπόψη την κατάσταση που δημιουργείται με τη συνεχή αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών στις διεθνείς αγορές, αλλά και τις δράσεις που προτείνονται στην Πράσινη Βίβλο για εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, που έγινε στο Λουξεμβούργο στις 28 Ιουνίου 2005, αποφάσισε την εισαγωγή έκτακτων αντισταθμιστικών μέτρων για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων από το υψηλό ενεργειακό κόστος, ταυτόχρονα δε την ετοιμασία ενός πενταετούς σχεδίου δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, τα έκτακτα αυτά αντισταθμιστικά μέτρα περιλαμβάνουν τη θέσπιση ειδικής διατίμησης ηλεκτρισμού για πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν δημόσια βοηθήματα, με επιδότηση ύψους £2 εκατομ., την παροχή εφάπαξ επιδόματος θέρμανσης ύψους £50 σε συνταξιούχους με σύνταξη κάτω των £500 μηνιαίως ανά άτομο, με δαπάνη που υπολογίζεται στα £4,75 εκατομ., την παροχή εφάπαξ επιδόματος θέρμανσης ύψους £100 σε λήπτες δημόσιου βοηθήματος από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με δαπάνη £1,8 εκατομ., καθώς και την παροχή εφάπαξ επιδόματος σε μόνιμους κατοίκους των ορεινών περιοχών που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, με δαπάνη £2,2 εκατομ.

Το συνολικό κόστος υλοποίησης των αντισταθμιστικών αυτών μέτρων ανέρχεται στα £17,25 εκατομ., από τα οποία £15,25 εκατομ. θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό (£8,75 εκατομ. αύξηση των δαπανών και £6,5 εκατομ. μείωση των εσόδων), ενώ τα £2 εκατομ. που αφορούν την ειδική διατίμηση του ηλεκτρισμού για πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες που παίρνουν δημόσια βοηθήματα θα καλυφθούν από τις διατιμήσεις των άλλων κατηγοριών καταναλωτών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Για την ανάκτηση των μειωμένων αυτών εσόδων θα επιβαρυνθεί η μέση τιμή χρέωσης της kWh όλων των άλλων κατηγοριών καταναλωτών κατά 0,047 σεντ.

Αναλύοντας τις πρόνοιες των υπό συζήτηση νομοσχεδίων ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι οι τιμές πετρελαίου είναι πολύ υψηλές διεθνώς και δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν προς τα κάτω σύντομα. Γνώμονας της κυβέρνησης στη λήψη της απόφασης για απόδοση αντισταθμιστικών μέτρων είναι η σταθερότητα στην οικονομία, η προώθηση μόνιμων διαρθρωτικών μέτρων, χωρίς άμεση κρατική παρέμβαση, και η αυστηρή προσήλωση προς τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Συναφώς, ανέφερε ότι η Κύπρος είναι μια από τις χώρες με τις πιο ελαφρές φορολογίες όσον αφορά τη φορολόγηση των καυσίμων. Δήλωσε επίσης ότι, εάν η σχετική κυβερνητική απόφαση προέβλεπε δραστική μείωση στο φόρο κατανάλωσης σε σχέση με τα καύσιμα, τότε θα δημιουργούνταν στρεβλώσεις στην αγορά. Η κυβέρνηση έχει πάρει τις σχετικές αποφάσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οικονομικά δεδομένα του κράτους όσο και το γεγονός ότι η καθαρή επίδραση στα δημόσια έσοδα από την αύξηση των τιμών των πετρελαιοειδών διεθνώς και τη συνεπακόλουθη επιβολή ΦΠΑ επί των αυξημένων τιμών δεν είναι σημαντική.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τα πραγματικά δημόσια έσοδα των τελευταίων ετών αναφορικά με εισπράξεις από φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ.

Όλες οι πλευρές που εκπροσωπούνται στην επιτροπή τάχθηκαν, ως θέμα αρχής, υπέρ της υλοποίησης αντισταθμιστικών μέτρων σε ευπαθείς ομάδες, συνεπεία της αύξησης των τιμών των πετρελαιοειδών διεθνώς, παρά το γεγονός ότι κάποιες πλευρές θεωρούν επίσης ότι υπήρχαν περιθώρια αυτά να ήταν πιο γενναιόδωρα. Μέλη της επιτροπής επικεντρώθηκαν επίσης κατά τη συζήτηση σε ειδικότερα ζητήματα και πρακτικές αδυναμίες που δημιουργούνται από τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και τον τρόπο υλοποίησής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί, ως θέμα αρχής, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο προτεινόμενων νόμων και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, παρά το γεγονός ότι θεωρούν ανεπαρκή τη μείωση του φόρου κατανάλωσης επί του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τα δύο υπό συζήτηση νομοσχέδια. Ταυτόχρονα όμως επιφυλάσσουν το δικαίωμά τους να μελετήσουν το ενδεχόμενο κατάθεσης τροπολογίας για περαιτέρω μείωση του φόρου κατανάλωσης επί του πετρελαίου θέρμανσης στο στάδιο της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

26 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων