Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Χρίστος Μαυροκορδάτος
Μαρία Κυριακού Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 25 Οκτωβρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου, του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών - Ελεγκτών Κύπρου, του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου και του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της ημεδαπής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003, αναφορικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη νομοθεσία αποσκοπεί στη σύγκλιση της λογιστικής πρακτικής των εταιρειών που ακολουθούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με τις εταιρείες που δεν τα ακολουθούν, αλλά τηρούν μόνο τις Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ (Τέταρτη και Έβδομη Οδηγία του Κοινοτικού Δικαίου και Εταιρειών).

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπει, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Την τροποποίηση του άρθρου 57Δ, ώστε, στην περίπτωση που η εταιρεία αποκτά τις δικές της μετοχές, τα απαιτούμενα από το άρθρο αυτό στοιχεία να αναφέρονται στην έκθεση των συμβούλων και όχι στην ετήσια έκθεση, όπως ισχύει σήμερα.

2. Την τροποποίηση του άρθρου 150, ώστε, σε περίπτωση που δε δημοσιοποιούνται εξ ολοκλήρου οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α. ότι η δημοσίευση είναι συνοπτική.

β. ο τόπος στον οποίο έχουν κατατεθεί οι λογαριασμοί. και

γ. η γνώμη των ελεγκτών.

3. Την τροποποίηση του άρθρου 151, ώστε να εισαχθούν σ’ αυτό σχετικές επιπρόσθετες διατάξεις που αφορούν το περιεχόμενο της έκθεσης των συμβούλων, με σκοπό την ακριβέστερη πληροφόρηση σε σχέση με την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς και των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αυτή αντιμετωπίζει.

4. Την τροποποίηση του άρθρου 156 που αφορά την έκθεση των ελεγκτών με την προσθήκη σχετικής διάταξης, ώστε η εν λόγω έκθεση να υπογράφεται και να χρονολογείται από τους ελεγκτές.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η προθεσμία συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών με την εν λόγω κοινοτική νομοθεσία ήταν η 1η Ιανουαρίου 2005.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΛΚ, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, παρέθεσαν τις πιο κάτω εισηγήσεις/επιφυλάξεις:

1. Εισηγήθηκαν όπως τα απαιτούμενα από το άρθρο 57Δ στοιχεία αναφέρονται στην ετήσια έκθεση και όχι στην έκθεση συμβούλων και, σε περίπτωση που αυτό δε γίνει αποδεκτό, να γίνεται παραπομπή των στοιχείων που περιέχονται στην ετήσια έκθεση στην έκθεση των συμβούλων.

2. Εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 151 για τα επιπρόσθετα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η έκθεση των συμβούλων, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια διάταξη θα δημιουργήσει επιπρόσθετο φόρτο στις εταιρείες.

3. Εισηγήθηκαν όπως για τις ιδιωτικές εταιρείες μικρού μεγέθους που αναφέρονται στην προτεινόμενη παράγραφο (βΓ) του άρθρου 151 της βασικής νομοθεσίας, οι οποίες απαλλάσσονται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται στο νόμο, υιοθετηθούν τα μεγέθη των ευρωπαϊκών Οδηγιών, τα οποία είναι πιο ψηλά και όχι τα προτεινόμενα, έτσι ώστε να αποφευχθεί επιπρόσθετος φόρτος σε μικρές εταιρείες.

Τις πιο πάνω απόψεις συμμερίστηκαν και οι εκπρόσωποι του Ανεξάρτητου Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών -Ελεγκτών Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου εξέφρασαν επίσης τις επιφυλάξεις τους σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση που αφορά τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στην έκθεση συμβούλων αντί στην ετήσια έκθεση.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσαν στην επιτροπή, εισηγήθηκαν όπως μην τροποποιηθεί το άρθρο 57Δ της βασικής νομοθεσίας, έτσι ώστε τα απαιτούμενα από το άρθρο αυτά στοιχεία να εξακολουθήσουν να αναφέρονται στην ετήσια έκθεση και όχι στην έκθεση συμβούλων που προτείνεται.

Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν λεκτικές τροπολογίες που κατά την άποψή τους βελτιώνουν το προτεινόμενο νομοθέτημα.

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, καθώς και η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσαν στην επιτροπή ότι, μετά από ενδελεχή μελέτη όλων των απόψεων και εισηγήσεων που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν με τους ενδιαφερομένους, κατέληξαν στη θέση ότι το νομοσχέδιο δε χρήζει οποιασδήποτε τροποποίησης και είναι ορθότερο να ψηφιστεί όπως κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα τις δηλώσεις του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, καθώς και της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε ομόφωνα όπως εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005».

Παράλληλα, η επιτροπή δηλώνει με την ευκαιρία αυτή ότι λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχε στη διάθεσή της για να μελετήσει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, εξαιτίας της εκπρόθεσμης κατάθεσής του στη Βουλή (6 Οκτωβρίου 2005), είναι έτοιμη να προβεί σε νέα τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή τού υπό ψήφιση νόμου προκύψουν πρακτικά προβλήματα ή λεκτικές ασάφειες, τις οποίες στο παρόν στάδιο δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο να μελετήσει σε βάθος.

26 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων