Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου, εκπροσωπώντας
Ελένη Θεοχάρους τον κ. Γιώργο Βαρνάβα
Δώρος Χριστοδουλίδης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Εσωτερικών, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τον πρώτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας για Πολιτιστική Συνεργασία, της οποίας η υπογραφή εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 61.569 απόφασή του, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2005. Ειδικότερα, στη συμφωνία αυτή προβλέπεται η συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της ανώτερης εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας, του αθλητισμού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Με το δεύτερο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του 2004 για υιοθέτηση του Αναθεωρημένου Παραρτήματος IV της Διεθνούς Σύμβασης περί Πρόληψης της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973, η οποία τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978, γνωστή ως Σύμβαση MARPOL 73/78, και κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον κυρωτικό νόμο με αριθμό 57 του 1989, όπως αυτός τροποποιήθηκε αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχε η επιτροπή, το αναθεωρημένο Παράρτημα IV της σύμβασης εισάγει πρόνοιες για τον έλεγχο της απόρριψης των λυμάτων πλοίων στη θάλασσα για πρόληψη της ρύπανσης από τέτοια λύματα. Ειδικότερα, πλοία, ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και άνω, που εκτελούν διεθνή ταξίδια και πλοία, ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 400 κόρων, τα οποία όμως διαθέτουν πιστοποιητικό για μεταφορά περισσότερων από δεκαπέντε ατόμων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ή πολτοποιητή ή με δεξαμενή συγκράτησης και σωλήνωση απόρριψης.

Η κύρωση της εν λόγω απόφασης που υιοθετεί το Αναθεωρημένο Παράρτημα IV κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών του 2003 (ΚΔΠ 771/2003), οι οποίοι ενσωματώνουν στην κυπριακή έννομη τάξη την κοινοτική Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2000.

Με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το κυρωτικό νομοσχέδιο, τόσο η Αρχή Λιμένων Κύπρου όσο και το Κυπριακό Ναυτιλιακό Συμβούλιο και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται επιπρόσθετα ότι από την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας δε θα υπάρξει οποιοδήποτε πρόσθετο οικονομικό κόστος και η χώρα μας είναι σε θέση να υλοποιήσει τη νομοθεσία αυτή τόσο από απόψεως υποδομής όσο και από απόψεως προσωπικού. Με βάση την ίδια πηγή πληροφόρησης, τα γενικότερα συμφέροντα της χώρας μας και ειδικότερα η ανταγωνιστικότητα των πλοίων με κυπριακή σημαία δε θα επηρεαστούν, γιατί από την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου που προτείνεται θα είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με τις πρόνοιές του όλων των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας. Επιπρόσθετα, τα νέα πλοία εδώ και αρκετά χρόνια είναι κατασκευασμένα με βάση τις πιο πάνω προδιαγραφές, όσον αφορά την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, ενώ για όσα από αυτά δε διαθέτουν τους εξοπλισμούς αυτούς παρέχεται πενταετής περίοδος προσαρμογής.

Με τον τρίτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Λαϊκής Σοσιαλιστικής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας για τη Νομική Συνεργασία σε Αστικά, Εμπορικά και Ποινικά Θέματα, της οποίας η υπογραφή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 53.616 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2001.

Με τον τέταρτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Οργανωμένου και Άλλων Μορφών Εγκλήματος, της οποίας η υπογραφή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 58.106 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2003.

Σημειώνεται ότι με την κύρωση της συμφωνίας αυτής παύει να ισχύει η προγενέστερη συμφωνία για συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 26 Οκτωβρίου 1992.

Με τον πέμπτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας και του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για την Επανεισδοχή Προσώπων, η υπογραφή της οποίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 60.221 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2004.

Η ψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών, συμβάσεων και πρωτοκόλλων στα οποία αυτά αναφέρονται, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της από τα αρμόδια υπουργεία, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί, για την κατά νόμο κύρωση των συμβάσεων, συμφωνιών και πρωτοκόλλων στα οποία αυτά αναφέρονται.

25 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων