Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Δέκατο Τέταρτο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Εξωτερικών: για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα:
Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος
Ελένη Θεοχάρους Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Δώρος Χριστοδουλίδης Κυριάκος Τυρίμος
Ανδρέας Αγγελίδης Νίκος Τορναρίτης
Γιαννάκης Ομήρου, εκπροσωπώντας Ελένη Θεοχάρους
τον κ. Γιώργο Βαρνάβα Χρίστος Κληρίδης
Δημήτρης Συλλούρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέτασαν το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε κοινή συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, η Επίτροπος Διοικήσεως, η Επίτροπος Νομοθεσίας και πρόεδρος του ΕΘΝΟΠΑΔ και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, το υπό αναφορά νομοσχέδιο παραπέμφθηκε από την ολομέλεια της Βουλής για εξέταση από κοινού από τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κύρωση με νόμο, με βάση το άρθρο 169 του συντάγματος, του Πρωτοκόλλου Αρ. 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών, που έγινε στο Στρασβούργο στις 13 Μαΐου 2004, και το οποίο επιφέρει τροποποιήσεις στη σύμβαση, οι οποίες είναι αναγκαίες, προκειμένου να διαφυλαχθεί και να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου της σύμβασης, δεδομένης της συνεχούς αύξησης του φόρτου εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέστησε την επείγουσα υπογραφή και κύρωση του εν λόγω πρωτοκόλλου από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και έθεσε ως στόχο το πρωτόκολλο να τεθεί σε ισχύ το αργότερο μέχρι το Μάιο του 2006.

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο Αρ. 14 στις 15 Δεκεμβρίου 2004, υπό τη αίρεση της επικύρωσής του, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την υπ’ αριθμόν 61.058 απόφασή του, ημερομηνίας 10.11.2004. Τα Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 6 Ιουλίου 2005 ενέκρινε την επικύρωση του πρωτοκόλλου και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εξωτερικών να το υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για κύρωση και να καταθέσει το έγγραφο επικύρωσης του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου Αρ. 14 ενώπιον του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που τέθηκε ενώπιον των επιτροπών, το Πρωτόκολλο Αρ. 14 τροποποιεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ουσιώδη θέματα, όπως θέματα εκλογής και θητείας των δικαστών, σύνθεσης και λειτουργίας του δικαστηρίου, φιλικού διακανονισμού υποθέσεων και θέματα εκτέλεσης των αποφάσεων του δικαστηρίου. Ειδικότερα, ενώ με το υφιστάμενο καθεστώς οι δικαστές του ΕΔΑΔ εκλέγονται για περίοδο έξι ετών και είναι επανεκλέξιμοι, με το τροποποιητικό πρωτόκολλο οι δικαστές εκλέγονται για περίοδο εννέα ετών και δε δύνανται να επανεκλεγούν.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με το Πρωτόκολλο Αρ. 14 παρέχεται η εξουσία απόρριψης ατομικών προσφυγών ως μη αποδεκτών από έναν και μόνο δικαστή ή κήρυξής τους ως αποδεκτών με απόφαση και επί της ουσίας από επιτροπές των τριών δικαστών, σε περίπτωση που υπάρχει για το ζήτημα καθιερωμένη νομολογία του δικαστηρίου.

Η ίδια εκπρόσωπος τόνισε επίσης ότι είναι πολύ σημαντική η καινοτομία που εισάγεται για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και διευκρίνισε ότι, ενώ με το υφιστάμενο καθεστώς τών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης επιλαμβάνεται αποκλειστικά η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τις νέες πρόνοιες η Επιτροπή Υπουργών, με απόφασή της που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3, των αντιπροσώπων που δικαιούνται να παρακάθηνται στην επιτροπή, παραπέμπει στο δικαστήριο σχετικό ερώτημα, για να αποφασίσει το ίδιο κατά πόσο ένα Υψηλό Συμβαλλόμενο Μέρος δε συμμορφώνεται με τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Με το υπό επικύρωση πρωτόκολλο προστίθεται επίσης ένας νέος λόγος απόρριψης προσφυγών ως μη αποδεκτών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν έχει υποστεί σοβαρό μειονέκτημα από την παραβίαση.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας και πρόεδρος του ΕΘΝΟΠΑΔ εξέφρασε την άποψη ότι η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου αυτού θα ενισχύσει την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Σημειώνεται επίσης ότι, με βάση την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, το εν λόγω πρωτόκολλο δίνει τη δυνατότητα, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η επιψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο 169.2 του συντάγματος.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν τους, συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στην Βουλή τη ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση του σχετικού πρωτοκόλλου, θεωρώντάς το ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

18 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων