Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Πάφου (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £1.000.000 που ο δήμος Πάφου συνήψε με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και η παροχή εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.

Σύμφωνα με τους όρους σύναψης του δανείου, αυτό θα φέρει τόκο 0,7% πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της τράπεζας, το οποίο σήμερα είναι 4,25%, θα είναι αποπληρωτέο με δεκαπέντε ετήσιες δόσεις και θα εξασφαλίζεται με κυβερνητική εγγύηση. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του βασικού επιτοκίου, η αναπροσαρμογή θα γίνεται ανά εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης με βάση το βασικό επιτόκιο που θα ισχύει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Η κεφαλαιοποίηση των τόκων θα γίνεται ανά εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπεράτωση του πολεοδομικού έργου “Λεωφόρος Αγίων Αναργύρων”.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, το υπουργείο συμφώνησε με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ να εγγυηθεί, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποπληρωμή του πιο πάνω δανείου και ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει στην εν λόγω τράπεζα το οφειλόμενο ποσό του δανείου ή οποιοδήποτε υπόλοιπό του, μόλις τούτο καταστεί πληρωτέο και απαιτητό, κατά τους όρους του δανείου, μαζί με οποιοδήποτε ποσό που τυχόν θα οφείλεται για τόκους και έξοδα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

 

18 Οκτωβρίου 2005.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων