Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΑΓ ποσού ύψους £35.000 και η διάθεσή του για κάλυψη δαπάνης που αφορά την καταβολή εφάπαξ επιδόματος αφυπηρέτησης και μηνιαίας σύνταξης σε λογιστικό λειτουργό του οργανισμού ο οποίος αφυπηρέτησε για λόγους υγείας, μετά από απόφαση του ιατροσυμβουλίου.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του οργανισμού αυτού, η συγκεκριμένη δαπάνη δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί στο στάδιο ετοιμασίας του τακτικού προϋπολογισμού του για το έτος 2005 και, ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, των οποίων ζητήθηκαν οι απόψεις, συμφωνούν με τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

18 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων