Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου ποσού ύψους £210.009 και η διάθεσή του για κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης για ολοκλήρωση της επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αρχής.

Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό για το έτος 2005 για κάλυψη των δαπανών ολοκλήρωσης του έργου είναι ανεπαρκές, αφού το συνολικό ποσό που είχε αρχικά προϋπολογιστεί για το όλο έργο ήταν £891.000, ενώ τελικά, με βάση τις κατακυρωθείσες προσφορές και τις αναγκαίες αλλαγές/τροποποιήσεις/βελτιώσεις, αυτό υπολογίζεται να ανέλθει στις £1.060.000.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση της Αρχής, από την έναρξη του έργου, το Φεβρουάριο του 2004, μέχρι και το Δεκέμβριο του 2004 δαπανήθηκε ποσό ύψους £609.091 (£37.085 από τον προϋπολογισμό του 2003 και £572.006 από τον προϋπολογισμό του 2004). Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 θα απαιτηθεί ποσό ύψους £450.909 για κάλυψη της συνολικής δαπάνης εκτέλεσης του έργου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Αρχής, το ποσό που προϋπολογίστηκε αρχικά για το έτος 2005 ανερχόταν στις £240.900, επειδή όμως στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν υπάρχουν ισόποσες εξοικονομήσεις για το απαιτούμενο πρόσθετο ποσό των £210.009, καθίσταται αναγκαία η έγκριση της πιο πάνω αναφερόμενης συμπληρωματικής πίστωσης. Συναφώς με τα πιο πάνω, ο γενικός διευθυντής της Αρχής δήλωσε ότι το κτίριο για το οποίο γίνεται λόγος είχε ανεγερθεί το 1993 με πρόβλεψη για επεκτάσεις, εφόσον τούτο εκρίνετο σκόπιμο. Οι σημερινές επεκτάσεις, που προέκυψαν ύστερα από το νέο περιβάλλον που δημιούργησε η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, για είκοσι δύο νέες θέσεις εργασίας, καπνιστήριο, πρόσθετη σκάλα διαφυγής, τρεις αίθουσες συνεδριάσεων και διευκολύνσεις για άτομα με αναπηρίες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης και γι’ ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκρισή της.

 

17 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων