Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005» και «Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις του.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003, όσον αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων εκτός από τα χρωστικά και τα γλυκαντικά. Επίσης, αναδιατυπώνεται συγκεκριμένη διάταξή τους, για να καταστεί σαφέστερη, με την οποία καθορίζονται ειδικότερα τα μέγιστα επίπεδα περιεκτικότητας ορισμένων ουσιών σε τρόφιμα.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η ενσωμάτωση στην Οδηγία 95/2/ΕΚ των μέτρων σχετικά με τα πρόσθετα που είναι αναγκαία για την αποθήκευση και τη χρησιμοποίηση των αρωματικών υλών από τους παραγωγούς τροφίμων, καθώς και του καθορισμού των ελάχιστων αναγκαίων ποσοτήτων των προσθέτων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

2. Η ορθή και επαρκής πληροφόρηση των καταναλωτών αναφορικά με τις ουσίες που χρησιμοποιούνται.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/77/ΕΚ, όσον αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 94/54/ΕΚ σχετικά με την σήμανση ορισμένων τροφίμων που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η αναγραφή στη σήμανση των τροφίμων ένδειξης της παρουσίας γλυκύρριζας στο τρόφιμο και ειδικότερα σε είδη ζαχαροπλαστικής και σε ποτά.

2. Η ορθή και επαρκής πληροφόρηση των καταναλωτών αναφορικά με τη χρήση των ουσιών αυτών και ειδικά σε περιπτώσεις που οι καταναλωτές έχουν υπέρταση.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας δήλωσαν στην επιτροπή ότι οι πιο πάνω κανονισμοί αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην πληρέστερη πληροφόρηση του καταναλωτή όσον αφορά τη σήμανση των τροφίμων, καθώς επίσης και στον πληρέστερο έλεγχο των τροφίμων στα οποία προστίθενται ποικίλες ουσίες και γι’ αυτό συμφωνούν με τις πρόνοιές τους.

Με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών συμφώνησε και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, γιατί, όπως αναφέρει σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή, συμβάλλουν θετικά στην ενημέρωση του καταναλωτή.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών αυτών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

11 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων