Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου
Κώστας Παπακώστας Ζαχαρίας Κουλίας
Αντώνης Καράς Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ζαχαρία Κουλία και Νεόφυτο Κωνσταντίνου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου, στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Εθνικής Φρουράς βασικού νόμου, έτσι ώστε στρατεύσιμος του οποίου ο ένας γονέας κατά το χρόνο της κατάταξής του δε βρίσκεται στη ζωή ή ο ένας γονέας του αποθάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του να υπηρετεί το ήμισυ της θητείας του.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, οι εισηγητές της δήλωσαν πως, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι των οποίων ο ένας γονέας δε βρίσκεται στη ζωή υπηρετούν με μειωμένη θητεία κατά τέσσερις μήνες. Λόγω των διάφορων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω στρατεύσιμοι, με την απουσία του φυσικού τους γονέα, τόνισαν οι ίδιοι εισηγητές, έχει διαπιστωθεί ότι η μείωση της θητείας τους κατά τέσσερις μήνες δεν είναι ικανοποιητική για την αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων τους, γι’ αυτό και η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος κρίνει ότι θα είναι προς όφελος της πολιτείας η υιοθέτηση του πιο πάνω αναφερόμενου με την πρόταση νόμου κοινωνικού μέτρου. Τέλος, δήλωσαν πως ο αριθμός των στρατευσίμων που επηρεάζονται, σε περίπτωση που η υπό συζήτηση πρόταση νόμου υιοθετηθεί από τη Βουλή, δεν είναι μεγάλος και τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην Εθνική Φρουρά μπορούν να επιλυθούν.

Ο Υπουργός Άμυνας, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της πρότασης νόμου στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, στην οποία παρευρέθηκε, δήλωσε πως η καταρχήν θέση του υπουργείου του είναι ότι η μείωση της θητείας των πιο πάνω αναφερόμενων στρατευσίμων αποτελεί σωστό μέτρο, το οποίο η Εθνική Φρουρά είναι έτοιμη να συζητήσει, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί κοινωνική προσφορά η οποία συνάδει με τις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών που επηρεάζονται. Ωστόσο, ανέφερε ότι το υπουργείο του θα μελετήσει σφαιρικά το όλο θέμα σε συνάρτηση και με άλλες ομάδες στρατευσίμων οι οποίοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και θα ενημερώσει για την τελική του θέση τη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να αναβάλει τη συζήτηση του θέματος, έτσι ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος στο Υπουργείο Άμυνας να μελετήσει το εν λόγω θέμα.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, μεταφέροντας τη θέση του υπουργείου του για το όλο θέμα ενώπιον της επιτροπής σε μεταγενέστερο στάδιο, δήλωσε πως το υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που αφορούν τους στρατευσίμους που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και το πρόβλημα λειψανδρίας που αυτή αντιμετωπίζει, καθώς και τις διάφορες άλλες υποχρεώσεις της, κρίνει ότι η μείωση της θητείας των στρατευσίμων θα πρέπει να περιοριστεί κατά το δυνατό. Ωστόσο, επειδή το Υπουργείο Άμυνας κατανοεί τους λόγους που οδήγησαν τους εισηγητές της πρότασης νόμου στην κατάθεσή της στη Βουλή, εισήγησή του είναι, σε περίπτωση που οι πρόνοιές της υιοθετηθούν από τη Βουλή, αυτές να τροποποιηθούν, ώστε το πιο πάνω ευεργέτημα να περιοριστεί μόνο στον πρωτότοκο γιο της οικογένειας και, σε περίπτωση που αυτός το αποποιηθεί, να επωφελείται από αυτό ο επόμενος γιος, για να μη δημιουργηθούν προβλήματα με άλλες ομάδες στρατευσίμων που τυγχάνουν μείωσης της θητείας. Επιπρόσθετα, το υπουργείο εισηγείται την προσθήκη πρόνοιας στο κείμενο του προτεινόμενου νόμου με βάση την οποία η προτεινόμενη μείωση της θητείας να μην εφαρμόζεται σε ορφανά τέκνα, όταν ο εναπομείνας γονέας συνάψει γάμο, ο οποίος και υφίσταται, δεδομένου ότι σε τέτοια περίπτωση δε θα υπάρχει έλλειψη γονικής προστασίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας στο στάδιο της μελέτης της υπό συζήτηση πρότασης νόμου ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με τον αριθμό των στρατευσίμων οι οποίοι επηρεάζονται με την ψήφισή της και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε πως η περαιτέρω μείωση της θητείας των πιο πάνω αναφερόμενων στρατευσίμων είναι ένα κοινωνικό μέτρο, το οποίο θα αποβεί προς όφελος τόσο των οικογενειών τους όσο και της πολιτείας γενικότερα. Η επιτροπή όμως, κατανοώντας τα προβλήματα λειψανδρίας που αντιμετωπίζει η Εθνική Φρουρά, τα οποία επικαλέστηκαν και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, έκρινε σκόπιμο να τροποποιήσει το κείμενο της πρότασης νόμου, ώστε οι στρατεύσιμοι των οποίων ο ένας γονέας δε βρίσκεται στη ζωή να υπηρετούν δεκατέσσερις μήνες αντί δωδεκάμισι μήνες, που ήταν η αρχική πρόταση των εισηγητών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της εν λόγω πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

13 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων