Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χρίστος Κληρίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου αυτού είναι η πλήρης εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας για τους δικηγόρους με τα άρθρα 12, 39 και 42 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθόσον αφορά το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο εγγραφής των δικηγόρων πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συζύγων τους υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολίτες της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον περί Δικηγόρων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2002 [Ν. 180(Ι) του 2002], έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία οι πρόνοιες της Οδηγίας 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορούν τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους και τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται να καλυφθεί το νομοθετικό κενό όσον αφορά το δικαίωμα πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμβαλλομένων μερών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και των συζύγων τέτοιων πολιτών, που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος νομικής, να εγγράφονται ως δικηγόροι υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πολίτες της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου επισημάνθηκε από την επιτροπή ότι, ενώ στην ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο δικηγόρων παραχωρείται και στη σύζυγο και σε τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, στην προτεινόμενη ρύθμιση παραλείφθηκε η συμπερίληψη του τέκνου είτε πολίτη της Δημοκρατίας είτε πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η επιτροπή εισηγήθηκε όπως η σχετική πρόνοια διατυπωθεί, κατά τρόπο που να καλύπτει και το τέκνο σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμαναν ότι το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε σε συνεννόηση με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και δήλωσαν ότι συμφωνούν με την πιο πάνω εισήγηση της επιτροπής, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι η εν λόγω παράλειψη δεν ήταν σκόπιμη, αλλά έγινε εκ παραδρομής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

11 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων