Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου
Κώστας Παπακώστας Ζαχαρίας Κουλίας
Αντώνης Καράς Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου [Νόμος αριθμός 44(Ι) του 2000], έτσι ώστε, μετά την έγκριση του γενικού σχεδίου πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών ή μετά από οποιαδήποτε αναθεώρησή του από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Άμυνας να ενημερώνει σχετικά την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, με βάση τις διατάξεις του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου, ο Υπουργός Άμυνας καταρτίζει και υποβάλλει εγγράφως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση γενικό σχέδιο πολιτικής σχεδίασης έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ), σκοπός του οποίου είναι ο καθορισμός των βασικών αρχών με βάση τις οποίες καταρτίζονται από τις υπηρεσίες ΠΣΕΑ λεπτομερή σχέδια έκτακτων αναγκών που αφορούν την οργάνωση και εκπαίδευσή τους σε περίοδο ειρήνης και τη δράση και την αυτοπροστασία τους σε περίοδο κατά την οποία ισχύει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το γενικό σχέδιο ΠΣΕΑ, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρησή του, κατατίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Άμυνας για έγκριση. Η Κεντρική Υπηρεσία ΠΣΕΑ, που ιδρύθηκε στο Υπουργείο Άμυνας, ενεργώντας με βάση τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, κατάρτισε, σε συνεργασία με την αστυνομία, τις υπηρεσίες ΠΣΕΑ και την Πολιτική Άμυνα, το γενικό σχέδιο ΠΣΕΑ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως “άκρως απόρρητο”. Με το σχέδιο αυτό καθορίζονται η γενική αποστολή και οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών ΠΣΕΑ και δίνονται συντονιστικές οδηγίες για τη σύνταξη των επιμέρους σχεδίων ΠΣΕΑ, τη Διοικητική Μέριμνα, τις επικοινωνίες και την ασφάλεια. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από σχετικές προτάσεις του Υπουργείου Άμυνας, με την απόφασή του ημερομηνίας 5 Μαΐου 2004, ενέκρινε το γενικό σχέδιο ΠΣΕΑ και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Άμυνας να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Κατά το στάδιο των διαβουλεύσεων που έγιναν για έγκριση του γενικού σχεδίου ΠΣΕΑ και για τον περαιτέρω χειρισμό του, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίθηκε σκόπιμο, για λόγους διασφάλισης του απορρήτου του περιεχομένου του, να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμου, έτσι ώστε να μην απαιτείται η έγκρισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας από τον Υπουργό Άμυνας, γι’ αυτό και κατατέθηκε στη Βουλή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Σημειώνεται ότι ανάλογη ρύθμιση έγινε και στο παρελθόν σε σχέση με θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

11 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων