Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Aρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Μαρία Κυριακού, αναπλ. πρόεδρος Άριστος Χρυσοστόμου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Σοφοκλής Φυττής
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου, 13 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκε δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, κοινοποίησε όμως γραπτώς τις θέσεις του.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων βασικού νόμου, ώστε να δοθεί στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων η δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους βασικούς στόχους της μέσα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εμπορικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το γεγονός ότι ο Έφορος Δημόσιων Ενισχύσεων δεν επιτρέπει πλέον την παροχή οποιασδήποτε κυβερνητικής βοήθειας ή ενίσχυσης προς την Αρχή υποχρεώνει την τελευταία να εξεύρει από μόνη της τους αναγκαίους πόρους και την αναγκαία χρηματοδότηση για κάλυψη των αναγκών της ή για οποιαδήποτε επένδυση ή ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να αξιοποιήσει το χώρο που η Αρχή διαθέτει και με τα εισοδήματα που θα υπάρξουν προγραμματίζει να αναβαθμίσει τα υφιστάμενα και να κατασκευάσει τα αναγκαία άλλα κτίρια και εγκαταστάσεις για τις εκθέσεις. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, δήλωσαν οι ίδιοι, είναι απαραίτητο να περιληφθεί σχετική πρόνοια στη νομοθεσία της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, γι’ αυτό και κρίθηκαν αναγκαίες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Με το ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται επίσης το δικαίωμα στην Αρχή να κάνει ειδικές εκπτώσεις ή να δίνει εισφορές για φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΟΗΟ-ΣΕΚ εξέφρασαν στην επιτροπή τις ανησυχίες και επιφυλάξεις τους για το ενδεχόμενο επηρεασμού των δικαιωμάτων του προσωπικού, κυρίως αναφορικά με την προτεινόμενη πρόνοια της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 2 του νομοσχεδίου, η οποία παρέχει στην Αρχή τη δυνατότητα να ιδρύει εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που να δραστηριοποιούνται στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων, εκθέσεων και συνεδρίων. Για το θέμα αυτό οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εισηγήθηκαν τροποποίηση της προτεινόμενης πρόνοιας, ώστε να διασφαλιστεί ότι από τις δραστηριότητες οποιασδήποτε εταιρείας που θα ιδρυθεί δε θα επηρεάζονται οι αρμοδιότητες της Αρχής και τα δικαιώματα του υφιστάμενου προσωπικού της.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων δήλωσαν στην επιτροπή ότι δεν ενδείκνυται η ενσωμάτωση της πιο πάνω εισήγησης στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Παρά ταύτα όμως διαβεβαίωσαν γραπτώς τους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι, σε περίπτωση ίδρυσης οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας, η Αρχή θα συζητά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι από τις δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας δε θα επηρεάζονται οι βασικές ασχολίες της Αρχής και το υφιστάμενο προσωπικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και εκφράζοντας την άποψη ότι τα εργασιακά δικαιώματα του υφιστάμενου προσωπικού δε θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεαστούν, ζήτησε να έχει τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με τις προτεινόμενες από τους εκπροσώπους των εργαζομένων εισηγήσεις.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η οποία κλήθηκε στην τελευταία συνεδρία της επιτροπής, δε διαφώνησε με τις προτεινόμενες εισηγήσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων, απλώς επέφερε μικρές νομοτεχνικές αλλαγές σ’ αυτές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω.

 

11 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων