Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα που τιτλοφορείται «Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως σχετικά με τα παράπονα με αριθμό ΑΠ 1167/2003 κατά του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Τύχωνα»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Άγις Αγαπίου Γιώργος Περδίκης
Ιωνάς Νικολάου Δημήτρης Συλλούρης
Σοφοκλής Φυττής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως εξέτασε το πιο πάνω θέμα σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουνίου 2004 και Οκτωβρίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών, η Επίτροπος Διοικήσεως, ο πρόεδρος και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Τύχωνα και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ.

Εισάγοντας το όλο θέμα, ο πρόεδρος της επιτροπής ανέφερε ότι η επιτροπή λαμβάνει γνώση για όλες τις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως σε μόνιμη βάση και επιλέγει την περαιτέρω συζήτηση ορισμένων από αυτές. Ο ίδιος επισήμανε περαιτέρω ότι, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως στα παράπονα με αριθμό ΑΠ 1167/2003 κατά του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Τύχωνα, ανατέθηκαν καθήκοντα τροχονόμων σε δύο εργάτες κάτω από συνθήκες που ουσιαστικά ισοδυναμούσαν με προαγωγή των εργατών αυτών χωρίς να εφαρμοστεί η σχετική διαδικασία, δηλαδή χωρίς την υποβολή αιτήσεων και χωρίς τη δημοσιοποίηση του όλου θέματος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλα τα δικαιούχα μέλη του προσωπικού του κοινοτικού συμβουλίου να διεκδικήσουν τη θέση. Επιπρόσθετα, το κοινοτικό συμβούλιο αγνόησε άτομο που απασχολείται ως εργάτης, το οποίο είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, και παράλληλα υποφέρει από σωματική πάθηση η οποία δεν του επιτρέπει να κινείται εύκολα και, κατ’ επέκταση, να εργάζεται κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η Επίτροπος Διοικήσεως επιβεβαίωσε την ανάθεση καθηκόντων σε συγκεκριμένους εργάτες του συμβουλίου χωρίς να εφαρμοστούν αξιοκρατικές διαδικασίες, που είναι γενικά αποδεκτές, δηλαδή χωρίς τη δημοσιοποίηση της ύπαρξης των κενών θέσεων, έτσι ώστε να υποβληθούν από όλους τους ενδιαφερομένους αιτήσεις και ακολούθως να επιλεγούν οι καταλληλότεροι. Η Επίτροπος Διοικήσεως επισήμανε επίσης ότι το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα έπρεπε να γνωρίζει τις διαδικασίες που όφειλε να ακολουθήσει, γιατί επισημάνθηκαν και σε προηγούμενη έκθεσή της που υποβλήθηκε κατόπιν παρόμοιας ενέργειας του ίδιου κοινοτικού συμβουλίου. Στην έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει ειδικότερα ότι για το διορισμό τροχονόμων, με βάση τον περί Κοινοτήτων Νόμο, απαιτούνται η διαβούλευση με τον Αρχηγό Αστυνομίας για το θέμα αυτό, η διενέργεια γραπτών εξετάσεων και η εξασφάλιση διορισμού ικανών και κατάλληλων προσώπων. Οι διαδικασίες αυτές ισχύουν ακόμη και για προσωρινές θέσεις τροχονόμων. Περαιτέρω, η Επίτροπος Διοικήσεως δήλωσε ότι το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα παρέλειψε να τοποθετηθεί στα ζητήματα που είχαν εγερθεί σε σχέση με το άτομο που είναι κάτοχος ακαδημαϊκών προσόντων. Τέλος, επισήμανε ότι το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα συστηματικά παρακάμπτει τις νόμιμες διαδικασίες και οι σχετικές εκθέσεις για το όλο ζήτημα έχουν ήδη υποβληθεί στον Υπουργό Εσωτερικών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι είχε ζητηθεί γνωμάτευση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα σχετικά με την πρόσληψη των δύο αυτών υπαλλήλων, με βάση την οποία ανακλήθηκε ο διορισμός των ατόμων αυτών, γιατί ήταν ασυμβίβαστος με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, αλλά, παρά το γεγονός αυτό, το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα παραγνώρισε την απόφαση ανάκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και σε άλλα ζητήματα, λειτούργησε κατ’ απόκλιση των θεσμίων και των κανονισμών, προβαίνοντας σε προσλήψεις προσωπικού υπέρτερες των αναγκών και προπαντός των δυνατοτήτων του, πράγμα που τεκμηριώνεται και σε σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Ορισμένα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου του Αγίου Τύχωνα, περιλαμβανομένου του κοινοτάρχη, δήλωσαν ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, πρόσθεσαν ότι έχουν υποβληθεί, πριν από τέσσερα χρόνια, σχέδια υπηρεσίας για οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες και στα συμβούλια, αλλά δεν έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, και δήλωσαν ότι το συμβούλιο δεν προέβη σε προαγωγές, αλλά ανέθεσε καθήκοντα τροχονόμων σε εργάτες του συμβουλίου, αφού γνωρίζει τις δυνατότητες και την εργατικότητα των υπαλλήλων που εργάζονται στο συμβούλιο.

Άλλα μέλη του συμβουλίου του Αγίου Τύχωνα εξέφρασαν εντελώς αντίθετες απόψεις και δήλωσαν ότι οι διαδικασίες με βάση τις οποίες ανατέθηκαν καθήκοντα τροχονόμων στα συγκεκριμένα άτομα ήταν αντιδημοκρατικές και διάτρητες.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ δήλωσαν ότι δεν ακολουθήθηκαν οι νενομισμένες διαδικασίες και, κατ’ επέκταση, δε λήφθηκαν υπόψη η αξία, τα προσόντα και η αρχαιότητα και ούτε δικαιολογήθηκε η συγκεκριμένη απόφαση του συμβουλίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με γνώμονα την προστασία των πολιτών από την άνιση και άδικη μεταχείριση και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη για εμπέδωση του αισθήματος της ισοπολιτείας ανάμεσα στους πολίτες, επιθυμεί να εκφράσει την απαρέσκειά της για την επαναλαμβανόμενη άρνηση της πλειοψηφίας των μελών του κοινοτικού συμβουλίου του Αγίου Τύχωνα να συμμορφωθεί ως συλλογικό όργανο με τη σχετική έκθεση και τις υποδείξεις της Επιτρόπου Διοικήσεως. Η επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος και σε έκταση για αποφυγή υιοθέτησής της και από άλλες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή θεωρεί ότι η συμπεριφορά αυτή συνιστά πρόκληση για τη λειτουργία των θεσμών, υποσκάπτει το κύρος του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως και τα θεμέλια του κράτους δικαίου.

Τέλος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως καλεί το αρμόδιο υπουργείο να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα με στόχο την πάταξη της ετσιθελικής και απαράδεκτης πολιτικής και πρακτικής που το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα εφαρμόζει.

4 Οκτωβρίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων