Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου και στις 3 Οκτωβρίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων και η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων βασικού νόμου [Νόμος αριθμός 30(Ι) του 2001, όπως τροποποιήθηκε], ώστε να συμπεριληφθεί στις αρμοδιότητες του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων δήλωσε ότι οι τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2004. Σύμφωνα με τον ίδιοι, οι τομείς αυτοί είχαν εξαρχής εξαιρεθεί από τις διατάξεις του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου και τούτο γιατί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παρέχονταν ήδη στους τομείς αυτούς ενισχύσεις μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής Πολιτικής Αλιείας (Κανονισμός 69/2001). Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ότι θα ήταν άδικο η Κύπρος να περιόριζε προενταξιακά τις ενισχύσεις στους εν λόγω τομείς καθ’ ήν στιγμή οι Κύπριοι παραγωγοί δε θα είχαν ακόμη τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις αντίστοιχες κοινοτικές ενισχύσεις.

Από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, το κοινοτικό κεκτημένο εφαρμόζεται και για τους προαναφερθέντες τομείς. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1860/2004, ο οποίος έχει άμεση ισχύ στην Κυπριακή Δημοκρατία, επιβάλλεται να οριστεί φορέας που να είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμβατότητας με το κοινοτικό κεκτημένο των κρατικών ενισχύσεων που θα παρέχονται στους τομείς αυτούς και να είναι το συντονιστικό όργανο για τέτοια θέματα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί τέτοιος αρμόδιος φορέας με βάση νομοθεσία και για το λόγο αυτό το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει αναλάβει προσωρινά την αρμοδιότητα αυτή.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος δήλωσε ότι το υπουργείο του είναι απόλυτα σύμφωνο με τη μεταβίβαση της πιο πάνω αρμοδιότητας στον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, λόγω της ευχέρειας του να εξετάζει τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα από το υπουργείο του, που είναι η άμεσα εμπλεκόμενη αρχή.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, υποστηρίζοντας το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, δήλωσαν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής του προτεινόμενου νομοσχεδίου από άποψης υποδομής. Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων διαθέτει τους αναγκαίους μηχανισμούς, τόσο από πλευράς τεχνικής υποδομής όσο και ανθρώπινου δυναμικού, για να αναλάβει τα πρόσθετα καθήκοντα. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση πέρα από τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού συμβούλου για δύο χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο για κάλυψη των πρόσθετων αναγκών του Εφόρου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους ίδιους, θα αποφευχθεί η δημιουργία παράλληλων θεσμών, οι οποίοι θα επικαλύπτουν ο ένας τον άλλο, και θα υπάρξουν σοβαρές εξοικονομήσεις πόρων και αποτελεσματικότερη κατανομή των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τον Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ καθορίζουν το ύψος των επιδοτήσεων που δικαιούνται να επωφεληθούν οι αγρότες-κτηνοτρόφοι στα 3.000 ευρώ για κάθε γεωργό ή κτηνοτρόφο ανά τριετία. Συναφώς, ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει εγκριθεί ποσό 1.871.000 ευρώ συνολικά για την Κύπρο, το οποίο έχει ήδη εξαντληθεί. Μέρος του ποσού έχει ήδη διατεθεί και το υπόλοιπο είναι δεσμευμένο. Έχει επίσης εγκριθεί ποσό κρατικών ενισχύσεων για την αλιεία, το οποίο ανέρχεται στις 123.000 ευρώ για την τρέχουσα τριετία.

Στο στάδιο της συζήτησης του θέματος, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Ιωνάς Νικολάου ζήτησε από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να παραθέσει εγγράφως στοιχεία αναφορικά με τους τρόπους ενημέρωσης των αγροτών και ονομαστικά σε ποια συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν ήδη παραχωρηθεί τέτοιες ενισχύσεις και το αντίστοιχο ύψος αυτών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ήγειρε θέμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και δήλωσε ετοιμότητα να καταθέσει τα ζητηθέντα στοιχεία, εφόσον προηγουμένως δοθεί διαβεβαίωση από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι αυτό δεν αντιτίθεται στη σχετική νομοθεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να καλέσει ενώπιόν της την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για να την ενημερώσει κατά πόσο, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, υφίσταται οποιοσδήποτε περιορισμός κατάθεσης τέτοιας φύσεως στοιχείων στην επιτροπή. Συναφώς, η Επίτροπος δήλωσε ότι η Βουλή, εν πάση περιπτώσει, διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την κατάθεση πληροφοριών στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, όμως το ζήτημα που εγείρεται είναι ότι η εξασφάλιση των στοιχείων αυτών από τη νομοθετική εξουσία πρέπει να γίνεται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, ώστε να διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων που θεωρούνται “ευαίσθητα”.

Η επιτροπή διαμηνύοντας στην Επίτροπο ότι η νομοθετική εξουσία δεν εκχωρεί τα δικαιώματά της για άσκηση του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αποφάσισε να παραπέμψει τη συζήτηση του εγερθέντος γενικότερου ζητήματος σε άλλη αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως της διεξαχθείσας συζήτησης και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων