Αρχείο

    

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ταμείου Νομικής Αρωγής σε Επενδυτές Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Ζαχαρίας Κουλίας

Ντίνος Χατζηνικόλα

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 9 Μαΐου μέχρι την 21η Ιουνίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η σύσταση Ταμείου για την παροχή νομικής αρωγής σε πρόσωπα που επένδυσαν χρηματικά ποσά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά τη χρονική περίοδο 1999-2000, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν με αστικές αγωγές θεραπεία αναφορικά με ζημιές που υπέστησαν από χρηματιστηριακές συναλλαγές τους.

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο καθορίζονται ειδικότερα οι προϋποθέσεις για την παροχή νομικής αρωγής, το ύψος της, ο τρόπος καταβολής της και άλλες επιμέρους λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης του υπό ίδρυση Ταμείου.

Οι κυριότερες πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, είναι οι ακόλουθες:

1. Η ίδρυση Ταμείου Νομικής Αρωγής, με σκοπό την εξασφάλιση και διάθεση χρηματικών ποσών για σκοπούς παροχής νομικής αρωγής σε επενδυτές.

2. Οι πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και θα ανέρχονται στις ΛΚ500.000. Θα προέρχονται επίσης από χρήματα που θα επιστρέφονται στο Ταμείο μετά από ανάκτηση εξόδων από επιτυχόντα αιτητή και από κάθε άλλο ποσό που θα διατίθεται εκάστοτε υπέρ του Ταμείου.

3. Η παροχή νομικής αρωγής σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η οικονομική κατάσταση δεν τους επιτρέπει την εξασφάλιση νομικής αντιπροσώπευσης και των οποίων οι απολαβές, πραγματικές και αναμενόμενες, δεν ξεπερνούν τις ΛΚ18.000 ετησίως.

4. Η παροχή νομικής αρωγής σε αστικές αγωγές οι οποίες εγείρονται ενώπιον δικαστηρίου και με τις οποίες ο αιτητής αξιώνει θεραπείες που προβλέπονταν ή προβλέπονται στη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

5. Το διεκδικούμενο ποσό για όλες τις αιτίες αγωγής θα πρέπει να υπερβαίνει τις ΛΚ2.000, αλλά όχι τις ΛΚ50.000, το δε αγώγιμο δικαίωμα να έχει δημιουργηθεί την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1999 μέχρι την 31η Ιουνίου 2001.

6. Η καθίδρυση Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου, η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

7. Η επιτροπή θα έχει την εξουσία να εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται από επενδυτές, να αποφασίζει τη χορήγηση νομικής αρωγής σε αυτούς και να προβαίνει στη χορήγηση χρηματικού ποσού σε αιτητές για τους οποίους αποφασίζει ότι δικαιολογείται η παροχή νομικής αρωγής.

8. Η καταβολή του ποσού της νομικής αρωγής θα γίνεται σε δύο ίσες δόσεις. μια δόση θα καταβάλλεται με την προσκόμιση αντίγραφου καταχωρηθείσας αστικής αγωγής και η δεύτερη δόση με προσκόμιση της βεβαίωσης για την έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης.

9. Ο αιτητής θα υποβάλλει στην επιτροπή γραπτή αίτηση για χορήγηση νομικής αρωγής, η οποία θα περιλαμβάνει ένορκη δήλωση για γεγονότα, στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν την επιτροπή στη λήψη απόφασης. Η αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έκθεση δικηγόρου με γεγονότα που ενδέχεται να δικαιολογούν την έγερση αστικής αγωγής.

10. Το Ταμείο προβλέπεται να διαλυθεί εντός δεκαοκτώ μηνών από της έναρξης της ισχύος της σχετικής νομοθεσίας, νοουμένου ότι δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε απαίτηση ή προσφυγή εναντίον του.

Ο Υπουργός Οικονομικών, υποστηρίζοντας το υπό συζήτηση νομοσχέδιο ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι η κατάθεσή του στη Βουλή εντάσσεται στα πλαίσια των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης για ανακούφιση των ζημιωθέντων κατά την επίμαχη χρηματιστηριακή περίοδο.

Στο στάδιο της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής υπέβαλαν σειρά εισηγήσεων και προτάσεων στο αρμόδιο υπουργείο, με στόχο η λειτουργία του εν λόγω Ταμείου να καταστεί πιο αποδοτική. Οι κυριότερες εισηγήσεις της επιτροπής έχουν ως ακολούθως:

1. Να επεκταθεί το χρονικό σημείο μετά την πάροδο του οποίου το Ταμείο θα διαλυθεί για περίοδο πέραν των δεκαοκτώ μηνών από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

2. Να παρασχεθεί η δυνατότητα για νομική αρωγή σε επενδυτές που έχουν ήδη κινήσει αστικές αγωγές υπό τις προϋποθέσεις που προνοούνται για όλους τους δικαιούχους με βάση το σχετικό νομοσχέδιο.

3. Να διαφοροποιηθεί το οικογενειακό εισόδημα του αιτητή από £18.000 σε £20.000, ως απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση νομικής αρωγής.

Το Υπουργείο Οικονομικών αφού μελέτησε όλες τις τεθείσες παρατηρήσεις, με επιστολή του, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2005, πληροφόρησε την επιτροπή σχετικά με τις εισηγήσεις που συμφωνεί ότι θα πρέπει να επενεχθούν στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Συναφώς, αναφέρει ότι συμφωνεί ότι η διάλυση του Ταμείου θα πρέπει να γίνει, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Υπουργικό Συμβούλιο, και ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος που έχει τεθεί ως προϋπόθεση για την παροχή νομικής αρωγής στις £20.000, για να συνάδει με το ισχύον αφορολόγητο εισόδημα. Δε συμφωνεί όμως με τη διεύρυνση της νομικής βάσης της αγωγής με τη διαγραφή του ελάχιστου και την επέκταση του μέγιστου ορίου απαίτησης βάσει του οποίου θα παρέχεται νομική αρωγή, το οποίο προτείνεται να ανέρχεται στις £20.000 και στις £50.000, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το ελάχιστο ποσό των £2.000 έχει τεθεί για πρακτικούς σκοπούς και προς αποφυγήν του αυξημένου του διοικητικού κόστους εξέτασης αιτήσεων ατόμων που υπέστησαν ζημιές για μικρά ποσά. Από την άλλη, το μέγιστο ποσό των £50.000 τέθηκε, για να τονιστεί το γεγονός ότι, αν κάποιος υπέστη μεγαλύτερη ζημιά, τότε δε θεωρείται μικρομεσαίος επενδυτής και σίγουρα έχει την οικονομική δυνατότητα να εκπροσωπηθεί από μόνος του στο δικαστήριο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και υιοθετώντας ως θέμα αρχής τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να περιληφθούν σ’ αυτό όλες οι ομόφωνες εισηγήσεις της επιτροπής, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού διαφωνούν με το προτεινόμενο από την κυβέρνηση μέγιστο ποσό των £50.000 ως όριο για σκοπούς παροχής νομικής αρωγής, θεωρώντας το ανεπαρκές. Συναφώς, δήλωσαν ότι θα καταθέσουν σχετική τροπολογία στο στάδιο της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια του σώματος, ώστε το ανώτατο όριο για σκοπούς παροχής νομικής αρωγής να τεθεί στις £100.000.

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων