Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Πρόδρομος Προδρόμου

Ιωνάς Νικολάου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 53(3), 55(4), 56(3), 58(2) και 72 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Κ.Ε.Π.Ε.Υ. Κανονισμών του 2004, έτσι που να καταστεί πιο αποτελεσματική τόσο η λειτουργία του ταμείου όσο και ο έλεγχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των μελών του ταμείου αυτού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ) Πελατών ΚΕΠΕΥ ιδρύθηκε με σκοπό να εξασφαλίζει τους πελάτες/επενδυτές των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με την καταβολή αποζημίωσης, στην περίπτωση που οι τελευταίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Στο εν λόγω ταμείο συμμετέχουν υποχρεωτικά όλες οι ΚΕΠΕΥ, οι οποίες ονομάζονται και μέλη του ταμείου, με την καταβολή τακτικών ετήσιων και έκτακτων εισφορών.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, για να υπολογιστεί το ύψος της ετήσιας εισφοράς των μελών στο ταμείο, κάθε μέλος πρέπει να προσκομίζει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, ορισμένα προκαθορισμένα και γνωστά στους επηρεαζομένους στοιχεία αναφορικά με τα κεφάλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να προσκομίζονται από κάθε μέλος μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε χρόνου, λόγω όμως τεχνικών δυσκολιών δεν κατέστη δυνατό ακόμη τα στοιχεία αυτά να προσκομιστούν και για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, έτσι που να παραταθεί η ημερομηνία προσκόμισης αυτών των στοιχείων στο ταμείο μέχρι την 31η Ιουλίου 2005.

Επιπρόσθετα, με τους εν λόγω κανονισμούς γίνεται εισήγηση για σαφή καθορισμό των όρων επιλέξιμα κεφάλαια και έμμεση κατοχή. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ο πρώτος όρος, επιλέξιμα κεφάλαια”, θα περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα των καλυπτόμενων πελατών που μέλος του ταμείου κατέχει άμεσα, τροποποίηση που κρίνεται αναγκαία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να καταστεί ευκολότερος ο υπολογισμός των επιλέξιμων κεφαλαίων. Ο δεύτερος όρος, έμμεση κατοχή”, θα περιλαμβάνει τις περιπτώσεις που τα υπό αναφορά επιλέξιμα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα δε βρίσκονται στην άμεση κατοχή μέλους του ταμείου, αλλά το εν λόγω μέλος έχει πρόσβαση στα κεφάλαια και χρηματοοικονομικά μέσα και δυνατότητα χρήσης τους ανά πάσαν στιγμή, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η εκ των προτέρων έγκριση ή συγκατάθεση του συγκεκριμένου πελάτη.

Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, το ταμείο αυτό έχει καθορίσει ως ποσοστό για το ύψος της τακτικής ετήσιας εισφοράς κάθε μέλους του ταμείου ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1ο/οο) των επιλέξιμων κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών μέσων των πελατών του μέλους.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, ορισμένα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις, οι οποίες αφορούν κυρίως νομοτεχνικά ζητήματα. Ειδικότερα, τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις όσον αφορά τον καθορισμό των όρων επιλέξιμα κεφάλαια και έμμεση κατοχή θα έπρεπε να απαλειφθούν από το σχετικό παράρτημα των βασικών κανονισμών, όπου προτείνεται να περιληφθούν, και να μεταφερθούν στο κυρίως μέρος αυτών. Αφού το όλο ζήτημα έτυχε της δέουσας νομοτεχνικής μελέτης, προέκυψε ότι οι αντίστοιχοι ισχύοντες βασικοί κανονισμοί περιέχουν ήδη πρόβλεψη, με βάση την οποία ο όρος επιλέξιμα κεφάλαια, επί των οποίων υπολογίζεται τόσο η τακτική ετήσια εισφορά όσο και η έκτακτη εισφορά κάθε μέλους του ταμείου, καθορίζεται στο αντίστοιχο παράρτημα αυτών. Συνεπώς, δεν κρίθηκε σκόπιμο να γίνει στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε ανακατάταξη των βασικών κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη περαιτέρω διευκρινίσεις που ζητήθηκαν και κατατέθηκαν στο μεταξύ από την εκτελεστική εξουσία, αλλά και το γεγονός ότι η διαχειριστική επιτροπή του εν λόγω ταμείου έχει ενημερώσει τα μέλη του τόσο όσον αφορά τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και τα ζητούμενα στοιχεία όσο και για τα προκύπτοντα διοικητικά ζητήματα, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

12 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων