Αρχείο

    

Δεύτερη συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005» και την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Γιώργος Βαρνάβα

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων επανεξέτασε τα υπό αναφορά προτεινόμενα νομοθετήματα, έπειτα από απόφαση της ολομέλειας του σώματος, ενώπιον της οποίας παραπέμφθηκαν για ψήφιση στις 23 Ιουνίου 2005. Η επιτροπή συνήλθε εκ νέου σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2005, και επανεξέτασε τα θέματα αυτά στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Η επιτροπή επανεξέτασε τα υπό αναφορά προτεινόμενα νομοθετήματα μόνο όσον αφορά τον προτεινόμενο Κανονισμό 4, που καθορίζει τις εξουσίες του διευθυντή για χορήγηση αδειών αλιείας, καθώς και τον προτεινόμενο Κανονισμό 12, που αναφέρεται στην αλιεία με τη μέθοδο που είναι κοινώς γνωστή ως “γρι-γρι”.

Η επιτροπή, μετά από διεξοδική μελέτη και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση να εισηγηθεί στη Βουλή την αντικατάσταση του προτεινόμενου Κανονισμού 4 με νέο κανονισμό ο οποίος προνοεί τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό ότι οι άδειες κατηγορίας Α΄ και Β΄, που εκδίδονται κάθε έτος, δεν ξεπερνούν συνολικά τις πεντακόσιες (500). Στον αριθμό αυτό δε συνυπολογίζονται οι άδειες που εκδίδονται κατ’ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις σε σχέση με σκάφος του οποίου ο ιδιοκτήτης αιτητής υπερβαίνει το 70ό έτος της ηλικίας του.

2. Την παραχώρηση κατά προτεραιότητα των αδειών κατηγορίας Α΄ και ακολούθως των αδειών κατηγορίας Β΄.

3. Τη χορήγηση των αδειών κατηγορίας Α΄ κατά προτεραιότητα σε σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία και είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004, νοουμένου ότι ο διευθυντής επιβεβαιώνει, μετά από δέουσα διοικητική έρευνα, ότι ο ιδιοκτήτης/αιτητής εξακολουθεί να απασχολείται πλήρως με το επάγγελμα της αλιείας.

4. Τη χορήγηση των αδειών κατηγορίας Β΄ κατά προτεραιότητα σε σχέση με σκάφη των οποίων οι ιδιοκτήτες/αιτητές:

α. προσκομίζουν αποδείξεις ότι η ετήσια παραγωγή τους υπερβαίνει τα 1 000 kg και οι μέρες εργασίας, εντός του έτους, υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120),

β. είναι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ασχολήθηκε και με τον προτεινόμενο Κανονισμό 12, ο οποίος αναφέρεται στην αλιεία με τη μέθοδο που είναι κοινώς γνωστή ως “γρι-γρι”. Για το θέμα αυτό συζητήθηκαν και προτάθηκαν διάφορες εισηγήσεις, αλλά δεν κατέστη δυνατή η εξασφάλιση οποιασδήποτε απόφασης κατά πλειοψηφία, προκειμένου να τροποποιηθεί ο συγκεκριμένος κανονισμός.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών σύμφωνα με τις πιο πάνω ομόφωνες αποφάσεις της. Για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν, αλλά δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία, θα κατατεθούν σχετικές τροπολογίες στην ολομέλεια του σώματος.

Παράλληλα και με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών όπως κάθε χρόνο καταθέτει στη Βουλή για ενημέρωση του σώματος πλήρη κατάλογο των χορηγούμενων αδειών αλιείας.

 

 

 

12 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων