Αρχείο

    

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος

Αντώνης Καράς

Σωτήρης Σαμψών

Κώστας Κωνσταντίνου

Δώρος Χριστοδουλίδης

Ζαχαρίας Κουλίας

Κώστας Παπακώστας

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 31ης Μαρτίου και 7 Ιουλίου 2005. Στα πλαίσια της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Άμυνας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών, ώστε αφενός να καταργηθούν οι προσωρινές διατάξεις που θεσπίστηκαν το 2002 και ρυθμίζουν την πρόωρη αφυπηρέτηση αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας με το βαθμό του Αντιστράτηγου, του Υποστρατήγου, του Ταξιάρχου και του Συνταγματάρχη και να εισαχθούν για το θέμα αυτό νέες ρυθμίσεις, υπό το φως σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αφετέρου να τροποποιηθούν ορισμένες άλλες διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών.

Όπως είναι γνωστό, με την εν λόγω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου έγιναν αποδεκτές οι προσφυγές αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας οι οποίοι είχαν κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες την υπηρεσία τους από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και συνεπώς αφυπηρέτησαν από τις τάξεις του στρατού.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς, προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η κατανομή των Αξιωματικών της Αεροπορίας, με βάση την εκπαίδευσή τους, στο ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν και ως Αξιωματικοί Ελεγκτές Αεράμυνας.

2. Η προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία αξιωματικός που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, τα οποία πιστοποιούνται από αρμόδιο ιατρικό συμβούλιο, να μπορεί να χαρακτηριστεί, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας που λαμβάνεται μετά από πρόταση του Αρχηγού, ως Αξιωματικός Υπηρεσίας Γραφείου ή ως Αξιωματικός Ελαφράς Υπηρεσίας.

3. Η ρύθμιση της σειράς αρχαιότητας των αξιωματικών που λόγω αναγκών της υπηρεσίας μετατάσσονται από Όπλο σε Σώμα ή από Σώμα σε Σώμα.

4. Η τροποποίηση της ισχύουσας διάταξης που ρυθμίζει τις επετηρίδες, έτσι ώστε για τους αξιωματικούς των Σωμάτων του Στρατού Ξηράς να τηρούνται ξεχωριστές επετηρίδες για κάθε Σώμα, για τους αξιωματικούς του Υγειονομικού Σώματος να τηρούνται ξεχωριστές επετηρίδες για τους Αξιωματικούς Ιατρούς, για τους Αξιωματικούς Διαφόρων Ειδικοτήτων και για τους Διοικητικούς Αξιωματικούς. Για την Αεροπορία να τηρείται ξεχωριστή επετηρίδα για τους Αξιωματικούς Ελεγκτές Αεράμυνας.

5. Η αντικατάσταση του σχετικού κανονισμού που προβλέπει τον ανώτατο βαθμό ανέλιξης των αξιωματικών κάθε κατηγορίας με νέο κανονισμό, έτσι ώστε να συνάδει προς τα νέα δεδομένα που αφορούν τη θέσπιση νέων επετηρίδων, τους Αξιωματικούς Γραφείου και την ανέλιξη των αξιωματικών που προέρχονται από την τάξη των υπαξιωματικών.

6. Η κατάργηση του σχετικού μέρους των βασικών κανονισμών που προβλέπει τη διαδικασία διορισμού υπαξιωματικών σε Ανθυπολοχαγούς, λόγω σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του. Σημειώνεται ότι το θέμα της ανέλιξης υπαξιωματικών σε αξιωματικούς θα ρυθμιστεί με τη θέσπιση νέων διατάξεων στους ισχύοντες περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς.

7. Η αναθεώρηση της σχετικής διάταξης των βασικών κανονισμών που καθορίζει τις διαβαθμίσεις και τις προϋποθέσεις των κρίσεων των αξιωματικών. Ειδικότερα, οι διαβαθμίσεις των κρίσεων για τους Συνταγματάρχες, τους Ταξιάρχους και τους Υποστρατήγους περιορίζονται σε προακτέους κατ’ εκλογήν και διατηρητέους. Επιπρόσθετα, εισάγεται πρόνοια με βάση την οποία, για να κριθεί αξιωματικός με το βαθμό του Συνταγματάρχη, του Ταξιάρχου και του Υποστρατήγου ως προακτέος κατ’ εκλογήν, πέραν ορισμένων άλλων προϋποθέσεων που καθορίζονται, θα απαιτείται και η αποφοίτησή του από την Ανώτατη Σχολή Πολέμου με βαθμό τουλάχιστον “λίαν καλώς”. Σημειώνεται ότι για το ειδικό αυτό θέμα οι κανονισμοί, όπως κατατέθηκαν στη Βουλή, προέβλεπαν την έναρξη ισχύος τους από τις ετήσιες τακτικές κρίσεις του έτους 2009. Στο στάδιο της συζήτησής τους, όμως, ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας ενημέρωσε την επιτροπή ότι, με νεότερη απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η πρόνοια αυτή τεθεί σε εφαρμογή με τη δημοσίευση των υπό συζήτηση κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

8. Η αντικατάσταση της σχετικής διάταξης των βασικών κανονισμών που προβλέπει για το Συμβούλιο Αφυπηρετήσεων, του οποίου η ισχύς έχει ανασταλεί με σχετική τροποποίηση που επήλθε το 2002, με νέες διατάξεις, οι οποίες θέτουν σε νέα βάση τη διαδικασία αφυπηρέτησης αξιωματικών με το βαθμό του Αντιστράτηγου, του Υποστράτηγου, του Ταξίαρχου και του Συνταγματάρχη πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, καθώς και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα χορηγούνται σ’ αυτούς κατά την αφυπηρέτησή τους. Οι διατάξεις αυτές θα έχουν και πάλιν προσωρινή ισχύ, η οποία καθορίζεται μέχρι το τέλος του έτους 2006, όπως ισχύει σήμερα για το θέμα αυτό.

9. Η κατάργηση των σχετικών προσωρινών διατάξεων που είχαν εισαχθεί στους βασικούς κανονισμούς με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη υπ’ αριθμόν 313/2002 και αφορούν την αφυπηρέτηση αξιωματικών πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους.

Καταθέτοντας το ιστορικό στη βάση του οποίου οι υπό συζήτηση κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως το έτος 2002 εισήχθηκαν ορισμένες προσωρινές διατάξεις, που προβλέπουν για την αφυπηρέτηση αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας με το βαθμό του Αντιστράτηγου, του Υποστρατήγου, του Ταξιάρχου και του Συνταγματάρχη, πριν από την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Βασικός σκοπός για τον οποίο είχαν θεσπιστεί οι εν λόγω προσωρινές διατάξεις ήταν αφενός η αποσυμφόρηση της στρατιωτικής ιεραρχίας στους βαθμούς του Υποστρατήγου, του Ταξιάρχου και του Συνταγματάρχη και αφετέρου η παροχή της δυνατότητας ανέλιξης αξιωματικών κατώτερων βαθμών, οι οποίοι είχαν καθηλωθεί για αρκετά χρόνια στον ίδιο βαθμό. Κατά την τακτική σύνοδο του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων για το έτος 2002 αριθμός αξιωματικών με το βαθμό του Ταξιάρχου και του Συνταγματάρχη κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και αφυπηρέτησαν από τις τάξεις του στρατού, αφού πρώτα είχαν προαχθεί στον επόμενο βαθμό και τους είχαν χορηγηθεί τα προβλεπόμενα στους ισχύοντες κανονισμούς συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Ορισμένοι όμως από τους αξιωματικούς αυτούς δεν αποδέχτηκαν τη ρύθμιση αυτή και αμφισβήτησαν την κρίση που τους έγινε και τη συνεπεία αυτής αφυπηρέτησή τους και προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο με απόφασή του αποδέχτηκε τις προσφυγές των εν λόγω αξιωματικών και ακύρωσε τις προσβληθείσες αποφάσεις.

Ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως το υπουργείο του, αφού μελέτησε την πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν στο στάδιο της εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει σε εισήγηση για κατάργηση αφενός των προσωρινών διατάξεων που περιλαμβάνονται στους ισχύοντες κανονισμούς και ρυθμίζουν θέματα αφυπηρετήσεων αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας πριν από την ηλικία της υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους και αφετέρου την εισαγωγή νέων διατάξεων που να ρυθμίζουν το θέμα αυτό, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους 2006, όπως ισχύει και σήμερα.

Συναφώς, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αποτελούν προϊόν επίπονης προσπάθειας εκ μέρους του υπουργείου του και της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να παρασχεθούν τα ουσιώδη εχέγγυα σχετικά με τις αποστρατείες αξιωματικών με στόχο να αποφευχθουν στο μέλλον οποιαδήποτε νομικά προβλήματα κατά την εφαρμογή τους. Για την τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών το υπουργείο του έλαβε υπόψη τα ισχύοντα στην αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία, λόγω της μακράς παράδοσης που υπάρχει στο θέμα των αποστρατειών και των κρίσεων στην Ελλάδα. Τέλος, δήλωσε πως το υπουργείο του μελετά την πλήρη αναθεώρηση του ισχύοντος για το θέμα κανονιστικού πλαισίου, η επεξεργασία του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2006.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Πέτρος Κληρίδης δήλωσε πως η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές που υπέβαλαν αξιωματικοί του Στρατού της Δημοκρατίας που είχαν κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους δεν αναφέρει ότι οι ισχύοντες κανονισμοί είναι αντισυνταγματικοί, αλλά ούτε και ότι αυτοί είναι εκτός του πλαισίου του νόμου. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, οι προσφυγές των πιο πάνω αναφερόμενων αξιωματικών έγιναν αποδεκτές, γιατί δεν έγιναν ατομικές κρίσεις για τις αφυπηρετήσεις τους και επιπρόσθετα ήταν αναιτιολόγητες. Λόγω της ακύρωσης των αφυπηρετήσεων αυτών από το Ανώτατο Δικαστήριο, η διοίκηση είναι πλέον υποχρεωμένη να επανεξετάσει το όλο θέμα με βάση το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο λήψης της αρχικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Στη βάση της ενημέρωσης που έγινε και ύστερα από ενδελεχή συζήτηση τόσο με τους αρμοδίους όσο και μεταξύ των μελών της η επιτροπή αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

Την αντικατάσταση του προτεινόμενου ορισμού του όρου “Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα”.

Την προσθήκη πρόνοιας με βάση την οποία η μετάταξη αξιωματικών από Όπλο σε Όπλο ή από Σώμα σε Σώμα ή από Όπλο σε Σώμα θα γίνεται μόνο εφόσον ο αξιωματικός κατέχει τις απαιτούμενες και εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το Σώμα στο οποίο μετατάσσεται.

Τη διαγραφή της προτεινόμενης ρύθμισης με βάση την οποία ο ανώτατος βαθμός ανέλιξης των αξιωματικών που προέρχονται από την τάξη των υπαξιωματικών και οι οποίοι κατέχουν το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών θα είναι αυτός του Συνταγματάρχη.

Την αύξηση κατά ένα έτος του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου παραμονής των αξιωματικών στους βαθμούς του Ταγματάρχη, του Αντισυνταγματάρχη, του Συνταγματάρχη, του Ταξιάρχου και του Υποστρατήγου, ώστε αυτοί να δικαιούνται κρίσεως από τα Συμβούλια Κρίσεων, σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα. Η ρύθμιση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Τη ρύθμιση του θέματος που αφορά τον απαιτούμενο χρόνο διοίκησης του αξιωματικού στο βαθμό του Συνταγματάρχη για σκοπούς προαγωγής του, ώστε να μη συνυπολογίζεται ο χρόνος που αυτός υπηρέτησε σε διοικητικής φύσεως θέσεις σε προηγούμενους βαθμούς. Η ρύθμιση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Τη διεύρυνση των προτεινομένων διαβαθμίσεων των κρίσεων των αξιωματικών και τις προϋποθέσεις τους, ώστε να περιληφθεί και η κρίση του προακτέου κατ’ απόλυτον εκλογήν από την 1η Ιανουαρίου του 2007.

Την κατάργηση του προτεινόμενου Συμβουλίου Αφυπηρετήσεων, το οποίο είναι αρμόδιο να επιλαμβάνεται περιπτώσεων αφυπηρετήσεων αξιωματικών με το βαθμό του Συνταγματάρχη, του Ταξιάρχου, του Υποστρατήγου και του Αντιστράτηγου και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο διενεργεί τις κρίσεις των αξιωματικών με το βαθμό του Συνταγματάρχη, του Ταξιάρχου και του Υποστρατήγου, γιατί κρίνεται ότι οι αφυπηρετήσεις και οι κρίσεις των αξιωματικών πρέπει να διενεργούνται από το ίδιο όργανο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, ομόφωνα και/ή κατά πλειοψηφία, ως προς ορισμένα επιμέρους σημεία αυτών, εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Υπό το φως της πιο πάνω διαμορφωθείσας θέσης της επιτροπής, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, παρά το γεγονός ότι συμφώνησαν με το μεγαλύτερο αριθμό τροποποιήσεων που η ίδια η επιτροπή επέφερε στους κανονισμούς σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαφώνησαν με τα ακόλουθα:

1. Με τον προτεινόμενο στους υπό συζήτηση κανονισμούς διαχωρισμό σε Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου και Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας με κριτήριο το αν αυτοί υπέστησαν τραύμα σε διατεταγμένη υπηρεσία (Αξιωματικός Υπηρεσίας Γραφείου) ή σε μη διατεταγμένη υπηρεσία ή αντιμετωπίζουν νόσημα (Αξιωματικοί Ελαφράς Υπηρεσίας). Οι εν λόγω βουλευτές θεωρούν ότι ο εν λόγω διαχωρισμός είναι άδικος και επιπρόσθετα διαφωνούν με την προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω αξιωματικοί δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να επανέλθουν στην προηγούμενή τους κατάσταση.

2. Με την προτεινόμενη από την πλειοψηφία της επιτροπής διαμόρφωση του κανονισμού που ρυθμίζει θέματα απευθείας διορισμών αξιωματικών, ώστε να μην απαιτείται η διενέργεια προφορικού διαγωνισμού επιπροσθέτως του γραπτού, εν αντιθέσει με την εισήγηση της κυβέρνησης. Συναφώς, οι ίδιοι βουλευτές εισηγούνται ότι πέραν του γραπτού, πρέπει απαραίτητα να διενεργείται και προφορικός διαγωνισμός, για τον οποίο να καθοριστεί η ανάλογη βαρύτητα και η οποία να κυμαίνεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατόν (80%) στο γραπτό και είκοσι τοις εκατόν (20%) στον προφορικό διαγωνισμό ή ενενήντα τοις εκατόν (90%) στο γραπτό και δέκα τοις εκατόν (10%) στον προφορικό διαγωνισμό.

3. Με την προτεινόμενη από την πλειοψηφία της επιτροπής διαγραφή της σχετικής πρόνοιας των κανονισμών σύμφωνα με την οποία ο ανώτατος βαθμός ανέλιξης των αξιωματικών που προέρχονται από την τάξη των υπαξιωματικών κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των υπό συζήτηση κανονισμών θα είναι αυτός του Συνταγματάρχη. Αντίθετα, υποστήριξαν πως η διάταξη αυτή δεν πρέπει να διαγραφεί.

4. Με την προτεινόμενη στους υπό συζήτηση κανονισμούς έναρξη της ισχύος της σχετικής διάταξης που καθορίζει ότι, για να κριθεί αξιωματικός με το βαθμό του Συνταγματάρχη, του Ταξιάρχου και του Υποστρατήγου ως προακτέος κατ’ εκλογήν, θα απαιτείται και η αποφοίτησή του από την Ανωτάτη Σχολή Πολέμου με τη δημοσίευση των υπό συζήτηση κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και εισηγούνται όπως η πρόνοια αυτή τεθεί σε εφαρμογή με τις κρίσεις που θα διενεργηθούν το έτος 2007.

Παρά τις πιο πάνω διατυπωθείσες θέσεις της επιτροπής, μέλη της εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους ως προς ορισμένες πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επ’ αυτών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

13 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων