Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Τάσου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Απριλίου και στις 28 Ιουνίου 2005.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία-Τμήμα Τροχαίας) και του συνδέσμου “Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου” (ΦΙΠΑ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων κανονισμών, ώστε να μειωθεί το όριο ηλικίας των παλαιών οχημάτων για σκοπούς εγγραφής τους από τα σαράντα (40) χρόνια στα είκοσι πέντε (25) χρόνια, για να συνάδει με το Διεθνή Τεχνικό Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Παλαιά Οχήματα (FIVA), καθώς και για να αρθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί όσον αφορά την κυκλοφορία τους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η εγγραφή παλαιού οχήματος με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία επιτρέπεται, όταν αυτό κατά την ημερομηνία άφιξής του στην Κύπρο είναι ηλικίας μεγαλύτερης των σαράντα (40) ετών, που υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πρώτη εγγραφή του οχήματος ως καινούριου σε οποιαδήποτε χώρα ή, αν δεν έχει γίνει τέτοια εγγραφή, από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του ως καινούριου. Όπως επεσήμανε ο ίδιος εκπρόσωπος, παλαιό όχημα σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι το μηχανοκίνητο όχημα οι προδιαγραφές του οποίου συνάδουν με εκείνες που καθορίζει ο Διεθνής Τεχνικός Κώδικας και, για να το εγγράψει ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων ως παλαιό, πρέπει να καλύπτεται από έγκυρο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου και περιέχει αιτιολογημένη σύσταση και βεβαίωση ότι οι προδιαγραφές του οχήματος συνάδουν με εκείνες που καθορίζει ο Διεθνής Τεχνικός Κώδικας. Σύμφωνα με τον πιο πάνω εκπρόσωπο, στο Διεθνή Τεχνικό Κώδικα καθορίζονται πολύ μικρότερες ηλικίες για τα αυτοκίνητα αυτά και γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο να μειωθεί το όριο ηλικίας των παλαιών οχημάτων. Συγκεκριμένα, με βάση τον πιο πάνω κώδικα, παλαιό όχημα θεωρείται το όχημα που είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών (23) χρόνων κατά το έτος 2004 και το έτος 2005, των είκοσι τεσσάρων (24) χρόνων κατά το έτος 2006 και το έτος 2007 και των είκοσι πέντε (25) χρόνων κατά το έτος 2008 και το έτος 2009.

Όπως επίσης ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος, η κυκλοφορία του παλαιού οχήματος με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, σύμφωνα με τους οποίους η κυκλοφορία του παλαιού οχήματος επιτρέπεται μόνο κατά τις εκδηλώσεις που κατά καιρούς διοργανώνονται, καθώς και μια μέρα ανά δεκαπενθήμερο για τις αναγκαίες δοκιμές για την επισκευή ή τη συντήρησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η άρση των περιορισμών αυτών κρίθηκε αναγκαία, ώστε η κυκλοφορία του παλαιού οχήματος να επιτρέπεται ελεύθερα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Εξυπακούεται όμως, όπως επεσήμανε ο ίδιος, ότι τα παλαιά οχήματα θα υπάγονται στον τεχνικό έλεγχο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που περιέχουν οι πιο πάνω κανονισμοί.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του συνδέσμου “Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου” εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για τις τροποποιήσεις αυτές, επισημαίνοντας ότι επανειλημμένα είχαν ζητήσει την προώθησή τους από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί κατά πλειοψηφία τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε αυτοί να αναφέρονται ως «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 5) Κανονισμοί του 2005».

Τα μέλη της επιτροπής, βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος κατά τη συζήτηση των εν λόγω κανονισμών.

 

11 Μαΐου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων