Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Ανδρέας Αγγελίδης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Γιαννάκης Ομήρου

Καίτη Κληρίδου

Γιώργος Βαρνάβα

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Γιαννάκης Θωμά

 

Άγις Αγαπίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Κώστας Παπακώστας

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για την αστυνομία που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε πολυάριθμες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την 21η Απριλίου μέχρι και τη 12η Ιουλίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σε διάφορα στάδια της όλης διαδικασίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο γενικός διευθυντής και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Υπαρχηγός Αστυνομίας, ο διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας και άλλοι εκπρόσωποι της ηγεσίας της αστυνομίας, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, καθώς και αντιπροσωπία του προσωπικού που εκτελεί ειδικά καθήκοντα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της αστυνομίας.

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο και τους υπό συζήτηση κανονισμούς γίνεται εισήγηση να τροποποιηθεί η νομοθεσία που διέπει την αστυνομία, η οποία αναθεωρήθηκε πρόσφατα, με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωσή της, καθώς και τη συμπλήρωση κενών που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή της στην πράξη.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς αυτούς, όπως κατατέθηκαν, σκοπούνται τα ακόλουθα:

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο επιφέρονται τροποποιήσεις στο νόμο που διέπει την αστυνομία, έτσι ώστε:

α. ο ορισμός του όρου “ειδικός αστυνομικός” να περιλαμβάνει και εκείνους τους ειδικούς αστυνομικούς που υπηρετούν εκτός αστυνομίας, αλλά εκτελούν και καθήκοντα αστυνομικής φύσεως, οπλοφορούν και συνεπώς οποιεσδήποτε ενέργειές τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους απαιτείται να έχουν νομικό έρεισμα, για να βρίσκονται εντός των ορίων της νομιμότητας,

β. στο πλαίσιο του καθορισμού των όρων υπηρεσίας των μελών της αστυνομίας να προστεθεί νέο άρθρο, με βάση το οποίο να παρέχεται εξουσία στον Αρχηγό Αστυνομίας να αποσπά ή να τοποθετεί στο εξωτερικό οποιοδήποτε μέλος της αστυνομίας,

γ. να καταργηθεί το άρθρο 37 του βασικού νόμου για την αστυνομία, με το οποίο προβλέπεται η ίδρυση του Συμβουλίου Παραπόνων, δεδομένου ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα προωθείται σχετικό ξεχωριστό νομοσχέδιο.

Σκοπός των περί Αστυνομίας (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2005 είναι όπως στην περίπτωση αναπληρωματικών διορισμών παρέχεται η δυνατότητα στον Αρχηγό Αστυνομίας να διορίζει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μέλος της αστυνομίας που κατέχει τα προσόντα τα οποία απαιτούνται για προαγωγή στη θέση που αφορά ο αναπληρωματικός διορισμός, με εξαίρεση το προσόν που αφορά τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας στην προηγούμενη θέση.

Με τους περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2005 σκοπείται:

α. ο καθορισμός της ύλης των εξετάσεων στις οποίες θα πρέπει να επιτύχει μέλος της αστυνομίας που υπηρετεί στην πυροσβεστική υπηρεσία, για να καταστεί υποψήφιο για προαγωγή σε λοχία ή υπαστυνόμο. Επίσης, προβλέπεται η θέσπιση μεταβατικής πρόνοιας για τα μέλη της αστυνομίας που υπηρετούν στην πυροσβεστική υπηρεσία και τα οποία είχαν επιτύχει σε μέρος των σχετικών εξετάσεων που προβλέπονταν με τους ομότιτλους κανονισμούς που καταργήθηκαν το έτος 2004,

β. η συμμετοχή στην προβλεπόμενη τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων δύο επιπρόσθετα ανώτερων αξιωματικών, οι οποίοι να προέρχονται από την πυροσβεστική υπηρεσία, στην περίπτωση εξετάσεων για προαγωγή στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Με τους περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικούς) (Αρ. 2) Κανονισμούς του 2005 τροποποιούνται οι ομότιτλοι ισχύοντες κανονισμοί, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μελών της προβλεπόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης και παράλληλα να καθοριστούν με πιο ορθό τρόπο τα πλαίσια αξιολόγησης των μελών της αστυνομίας που είναι υποψήφια για προαγωγή, τα αντικειμενικά στοιχεία αξιολόγησης και οι μονάδες με τις οποίες βαθμολογείται κάθε τέτοιο στοιχείο. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η αντικατάσταση των σχετικών εντύπων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το Συμβούλιο Κρίσης.

Λόγω του μεγάλου όγκου εργασίας που είχε να επιτελέσει η επιτροπή σε σχέση με τη μελέτη των διατάξεων των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για την αστυνομία και δεδομένου του φόρτου εργασίας που είχε από την παράλληλη μελέτη άλλων σημαντικών νομοσχεδίων/προτάσεων νόμου/κανονισμών, αυτή έκρινε σκόπιμη τη μελέτη τους σε κατ’ ιδίαν συνεδρίες της, στην παρουσία, στις περισσότερες από αυτές, και των κυβερνητικών αρμοδίων, καθώς και εκπροσώπων των επηρεαζομένων που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Σε πρώτο στάδιο η επιτροπή άκουσε τις θέσεις και απόψεις των πιο πάνω σε βασικά ζητήματα αρχής που άπτονται των προτεινόμενων ρυθμίσεων και σε δεύτερο στάδιο την ανάλυση από αυτούς των επιμέρους προνοιών τους.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή διεξήλθε λεπτομερειακά τις διατάξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, σε μια προσπάθεια εξασφάλισης, κατά το δυνατό, συναίνεσης για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τόσο των μελών της όσο και των εκπροσώπων του αρμόδιου υπουργείου και της ηγεσίας της αστυνομίας. Σημειώνεται επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης που έγινε αφιερώθηκε στην επεξεργασία των κανονισμών για τις προαγωγές, των οποίων το περιεχόμενο ήταν το μεγαλύτερο σε όγκο και παρουσίαζε τις περισσότερες δυσκολίες στην επεξεργασία.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να εκφράσει την απαρέσκειά της για το επίπονο έργο που χρειάστηκε να επιτελέσει κατά την επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών, ένεκα της κακής λεκτικής διατύπωσης του κειμένου τους, αλλά και λόγω του ότι αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή χωρίς προηγουμένως να τύχουν της δέουσας νομοτεχνικής επεξεργασίας.

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την αρχική επεξεργασία των κειμένων που είχε ενώπιόν της, στη βάση της συζήτησης που προηγήθηκε, προχώρησε στη διαμόρφωση προσχεδίου του κειμένου των κανονισμών για τις προαγωγές, αφού ενοποίησε τα δύο κείμενα σε ένα, και στη συνέχεια σε τέσσερις συνεδρίες της διαμόρφωσε το τελικό κείμενό τους.

Στη βάση της όλης εργασίας που έγινε από την επιτροπή, προέκυψε η ανάγκη για συμπερίληψη στο κείμενο του νομοσχεδίου και των περί Αστυνομίας (Γενικών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών αριθμού πρόσθετων προνοιών συνεπακόλουθων των ρυθμίσεων που τελικά υιοθετήθηκαν σε σχέση με τους κανονισμούς για τις προαγωγές. Τα τελικά προσχέδια που ετοιμάστηκαν εγκρίθηκαν από την επιτροπή ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία.. Αναφορικά με τις επιμέρους πρόνοιες αυτών για τις οποίες δεν υπήρξε ομοφωνία, τα μέλη της επιτροπής που διαφώνησαν με τις θέσεις της πλειοψηφίας επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν τροπολογίες κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

Ειδικότερα, καθ’ όσον αφορά:

την προτεινόμενη στο νομοσχέδιο κατάργηση του άρθρου 37 του ισχύοντος νόμου, που αφορά την ίδρυση Συμβουλίου Παραπόνων, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη μη κατάργησή του, αφού στο μεταξύ το νομοσχέδιο που εκκρεμούσε ενώπιόν της στο οποίο περιλαμβανόταν συναφής ρύθμιση αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία,

την προτεινόμενη από τους κανονισμούς για τις προαγωγές της αστυνομίας διαγραφή της πρόνοιας της παραγράφου (δ) του Κανονισμού 12 των ισχύοντων κανονισμών, η οποία απασχόλησε ιδιαίτερα την επιτροπή, όλες οι πλευρές επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών αυτών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. Συγκεκριμένα, η εν λόγω πρόνοια αφορά τις προαγωγές μελών της αστυνομίας που εκτελούν ειδικά καθήκοντα σε εξειδικευμένη υπηρεσία της αστυνομίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει στη Βουλή τα τελικά κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, όπως αυτά τελικά προτείνονται από την επιτροπή για ψήφιση/έγκριση από τη Βουλή, με βάση και την ενοποίηση που έγινε σ’ αυτά, με τους τίτλους:

1. “Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005”,

2. “Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005”,

3. “Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005“.

 

 

 

12 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων