Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Γιώργος Βαρνάβα

Ζαχαρίας Κουλίας

Μη μέλη της επιτροπής:

Σταύρος Ευαγόρου

Νίκος Κατσουρίδης

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ανδρούλα Βασιλείου

Μαρία Κυριακού

Ντίνος Μιχαηλίδης

Μαρίνος Σιζόπουλος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα, τα οποία κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντα. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Χορηγίες και Γραφεία) Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η ετήσια χορηγία και το επίδομα παραστάσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Υπουργών και του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωση) Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι αποδοχές του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και η αναθεώρηση του επιδόματος παραστάσεως που καταβάλλεται στον Πρόεδρο και στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Με το ίδιο νομοσχέδιο σκοπείται η αναθεώρηση των αποδοχών των υπουργών, ώστε να γίνει ενσωμάτωση του τιμαριθμικού επιδόματος, όπως αυτό ίσχυε την 1η Ιουλίου 2005.

Σκοπός του τρίτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου, ώστε να παραχωρηθούν σε μέλη της Βουλής που συμπληρώνουν δύο συνεχείς ή διακεκομμένες βουλευτικές περιόδους συνταξιοδοτικά ωφελήματα ίσα με το ανώτατο όριο που ήδη καθορίζει η νομοθεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα υπό συζήτηση θέματα έτυχαν μακρών διαβουλεύσεων μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και ως αποτέλεσμα αυτών προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης των ωφελημάτων (ετήσιες χορηγίες, επιδόματα παραστάσεως και άλλα επιδόματα) των κρατικών αξιωματούχων και η διαφοροποίηση των ρυθμίσεων που αφορούν την παροχή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Αύξηση της ετήσιας χορηγίας/αντιμισθίας του Προέδρου της Δημοκρατίας από £47.589 (σήμερα) στις £51.500 τουλάχιστο το χρόνο και του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων από £41.975 (σήμερα) στις £47.700 τουλάχιστο το χρόνο (σύνολο της ετήσιας χορηγίας/αντιμισθίας, συν το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που καταβάλλεται στους δημόσιους υπαλλήλους).

2. Αύξηση του επιδόματος παραστάσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων από £12.908 (σήμερα) στις £18.000 ετησίως και από £10.756 (σήμερα) στις £15.000 ετησίως, αντίστοιχα.

3. Αύξηση του επιδόματος παραστάσεως των υπουργών από £6.912 (σήμερα) στις £12.000 ετησίως.

4. Αύξηση του επιδόματος παραστάσεως των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων από £8.997 (σήμερα) στις £12.000 ετησίως.

5. Αύξηση του επιδόματος γραμματειακών υπηρεσιών που παρέχεται στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από £300 σε £600 το μήνα.

6. Παραχώρηση σε βουλευτές που συμπληρώνουν δύο βουλευτικές περιόδους (δηλαδή δέκα χρόνια) συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ίσων με το ανώτατο όριο που καθορίζεται σήμερα στη νομοθεσία, γιατί είναι ενδεχόμενο βουλευτής που επανεκλέγεται για τρίτη φορά και αποχωρεί την επομένη (δέκα χρόνια και μία ημέρα) κατά παράδοξο τρόπο να δικαιούται το ανώτατο όριο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, τη στιγμή που βουλευτής ο οποίος έχει συμπληρώσει τον ίδιο ακριβώς χρόνο δε δικαιούται το ανώτατο όριο ωφελημάτων.

7. Την αναθεώρηση της αντιμισθίας που λαμβάνουν οι υπουργοί, αλλά μόνο σε σχέση με την ενσωμάτωση σε αυτή του τιμαριθμικού επιδόματος που ίσχυε την 1η Ιουλίου 2005.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, έχει συμφωνηθεί η παραχώρηση ενός κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους £400 το μήνα σε όλους ανεξαίρετα τους βουλευτές έναντι οδοιπορικών εξόδων για συμμετοχή τους στις συνεδρίες και άλλες εργασίες του σώματος. Η σχετική όμως ρύθμιση για καθαρά νομοτεχνικούς λόγους θα γίνει με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι όλες οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου 2005.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά νομοσχεδίων, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

14 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων