Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Κίκης Γιάγκου

Γιώργος Βαρνάβα

Γιάννος Λαμάρης

Μαρίνος Σιζόπουλος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ντίνος Μιχαηλίδης

Αντώνης Καράς

Γιώργος Περδίκης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σοφοκλής Φυττής

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε να παραταθεί η καθοριζόμενη σ’ αυτόν προθεσμία μέσα στην οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για έκδοση ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης από ένα χρόνο σε ενάμιση.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, έχει διαπιστωθεί ότι παρά το μεγάλο αριθμό οικοδομών ή και συγκροτημάτων οικοδομών και οικοπέδων που έχουν ανεγερθεί ή κατασκευασθεί κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής και τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εγγραφή τους από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και παρά τις ενδείξεις για σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων, λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για ενημέρωση του κοινού και των αρμόδιων αρχών, μόνο ένας μικρός αριθμός επηρεαζομένων έχει υποβάλει αίτηση με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας βασικής νομοθεσίας για νομιμοποίηση των υπό αναφορά υφιστάμενων οικοδομών και των υπό δημιουργία οικοπέδων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, ενώ η υπό τροποποίηση νομοθεσία προνοεί χρονικό περιθώριο ενός έτους για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες και αγοραστές, ο αντίστοιχος νόμος που αφορά αναπτύξεις που εξουσιοδοτήθηκαν με βάση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας βασικό νόμο προβλέπει χρονικό όριο υποβολής σχετικής αιτήσεως ενάμιση έτους από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου.

Σύμφωνα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα του αρμόδιου υπουργείου, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των πολιτών που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα στη νομιμοποίηση οικοδομών και οικοπέδων, κρίθηκε σκόπιμη η κατάθεση στη Βουλή του προτεινόμενου νόμου, ώστε να καταστεί δυνατό να νομιμοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αναπτύξεων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του υπό τροποποίηση νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να προβεί στη δέουσα ενημέρωση των πολιτών για τις πρόνοιες της ισχύουσας υπό τροποποίηση νομοθεσίας.

14 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων