Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Πρόδρομος Προδρόμου

Ιωνάς Νικολάου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) ποσού ύψους £716.750 και η διάθεσή του για κάλυψη διάφορων δαπανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ζητούμενες συμπληρωματικές πιστώσεις προορίζονται για κάλυψη, μεταξύ άλλων, δαπανών που αφορούν αποδοχές προσωπικού, έξοδα λειτουργίας γραφείου, αγορά και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, τραπεζικά τέλη κ.ά.

Οι πρόσθετες ανάγκες του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών προέκυψαν από την ανάληψη της αναδοχής τεσσάρων μέτρων του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης, από την αύξηση του ποσοστού επιτόπιων ελέγχων από 5% στο 7% έως 8%, οι οποίοι γίνονται κατόπιν συστάσεων του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τέλος από τον όγκο εργασίας που επιφορτίζεται ο οργανισμός λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι απαιτούμενες πρόσθετες πιστώσεις θα καλυφθούν κυρίως από τόκους που απέδωσαν τα ποσά που κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό του οργανισμού με σκοπό την κάλυψη των επιδοτήσεων του ΟΑΠ για το 2004, από το υπόλοιπο ποσό της κρατικής χορηγίας προς τον ΟΑΠ για το έτος 2004, το οποίο δε δαπανήθηκε, και από διάφορες εξοικονομήσεις σε διάφορα κονδύλια του προϋπολογισμού του οργανισμού για το έτος 2005.

Ειδικότερα, οι ζητούμενες πιστώσεις θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε έκτακτο προσωπικό, αλλά και για τον απαραίτητο εξοπλισμό του προσωπικού που θα προσληφθεί.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ανάγκες σε προσωπικό αφορούν:

1. εννέα θέσεις Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών (κλ. Α8) για έξι μήνες,

2. πέντε θέσεις Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών (κλ. Α5) για επτά μήνες,

3. εξήντα δύο θέσεις Γραφέων (κλ. Α2) για έξι μήνες.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση αυτών.

 

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων