Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες׃

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Πρόδρομος Προδρόμου

Ιωνάς Νικολάου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και αρμόδιοι διευθυντές τμημάτων και υπηρεσιών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £224.491 και η διάθεσή του για τη δημιουργία νέων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται ρυθμίσεις που διέπουν τη δημιουργία νέων, αλλά και την κατάργηση άλλων θέσεων σε διάφορα τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία 153 νέων θέσεων, η αντικατάσταση 8 θέσεων, η κατάργηση 60 θέσεων, η αναβάθμιση 6 θέσεων, η μεταφορά 46 θέσεων, η μετονομασία 69 θέσεων, η σημείωση με διπλό σταυρό (++) 5 θέσεων, η αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας 5 θέσεων και η διαγραφή του διπλού σταυρού (++) από 11 θέσεις.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, συνεπάγονται συνολική μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη ύψους £2.128.772 και προκύπτουν από τα ακόλουθα:

1. Συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) για τη δημιουργία 67 νέων/πρόσθετων θέσεων, την αντικατάσταση 8 θέσεων, την κατάργηση 38 θέσεων, την αναβάθμιση 6 θέσεων, τη μεταφορά 7 θέσεων, τη μετονομασία 25 θέσεων και τη διαγραφή του διπλού σταυρού (++) από 4 θέσεις.

2. Ειλημμένες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τη δημιουργία 12 νέων/πρόσθετων θέσεων, την κατάργηση μιας θέσης, την αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας μιας θέσης, τη μεταφορά 29 θέσεων, τη μετονομασία 27 θέσεων και τη σημείωση με διπλό σταυρό (++) 5 θέσεων.

3. Την εφαρμογή του ενιαίου κρατικού μισθολογίου και την αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας 4 θέσεων.

4. Δεσμεύσεις που προκύπτουν από σημειώσεις στον προϋπολογισμό του 2005 για την κατάργηση 21 θέσεων και τη μετονομασία 17 θέσεων.

5. Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών για τη δημιουργία 74 νέων/πρόσθετων θέσεων, για τη μεταφορά 10 θέσεων και τη διαγραφή του διπλού σταυρού (++) από 7 θέσεις.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις αφορούν τα Υπουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Έργων, Υγείας και την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών τροπολογία σε σχέση με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό με την οποία ζητείται η δημιουργία μιας νέας θέσης Ανώτερου Λειτουργού Συντονισμού [κλ. Α13(ii)], η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής έναντι κατάργησης δύο θέσεων Λειτουργού Συντονισμού στον εισαγωγικό βαθμό (κλ. Α8, Α10 και Α11). Η εν λόγω τροπολογία, σε συνδυασμό με άλλες επιμέρους προτεινόμενες ρυθμίσεις, συζητήθηκε στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής στην παρουσία αρμοδίων. Με την προτεινόμενη από το Υπουργείο Οικονομικών τροπολογία, το ζητούμενο να εγκριθεί ως συμπληρωματική πίστωση ποσό μειώνεται στις £218.801, λόγω εξοικονόμησης που θα προέλθει από την κατάργηση δύο θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό.

Συναφώς, η επιτροπή αποφάσισε όπως ζητήσει επιβεβαίωση από τους αρμοδίους ότι η προτεινόμενη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, τροπολογία, που κατατέθηκε στην επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο, έχει εγκριθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και όλες οι πλευρές που εκπροσωπούνται σε αυτή δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν ως προς τις τελικές τους θέσεις επί του συνόλου και/ή μέρους των προτεινόμενων ρυθμίσεων κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Ιουλίου 2005.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων