Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Πρόδρομος Προδρόμου

Ιωνάς Νικολάου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αναστολή της έναρξης ισχύος των διατάξεων του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) Νόμου αναφορικά με τις Εταιρείες Διαμεσολάβησης για Επενδύσεις σε Κινητές Αξίες (ΕΔΕΚΑ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Σημειώνεται ότι η έναρξη λειτουργίας των ΕΔΕΚΑ είχε αρχικά ανασταλεί από τη Βουλή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003, διότι στο στάδιο εκείνο είχε κριθεί πρόωρη η εισαγωγή του θεσμού. Στη συνέχεια, η έναρξη λειτουργίας των ΕΔΕΚΑ είχε ανασταλεί και πάλι, κατόπιν παρακλήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε και πάλι αναγκαία την περαιτέρω αναστολή της έναρξης λειτουργίας των ΕΔΕΚΑ μέχρι το τέλος του 2006 λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που έχει αναλάβει σε σχέση με τις κυπριακές ΕΠΕΥ, τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη γενικότερη εποπτεία της κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στη διενέργεια ελέγχων εποπτείας των κυπριακών ΕΠΕΥ και ενδεχομένως να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική εποπτεία των ΕΔΕΚΑ, καθώς και στον έλεγχο που η λειτουργία τους προϋποθέτει.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Ταυτόχρονα, η επιτροπή τονίζει ότι το όλο θέμα, όπως αυτό έχει εξελιχθεί με τις συνεχείς αναστολές, δημιουργεί κενά στην εποπτεία της κεφαλαιαγοράς. Συναφώς, θα πρέπει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μην αφήσει το θέμα αυτό, αλλά να εξεύρει τους τρόπους που θα της δώσουν τη δυνατότητα να αναλάβει πλήρως την πιο πάνω αρμοδιότητά της, ει δυνατόν πριν από το τέλος της προτεινόμενης περιόδου αναστολής.

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων