Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Πρόδρομος Προδρόμου

Ιωνάς Νικολάου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 11 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι αφενός μεν η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, ώστε η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) να μη λήγει ταυτόχρονα για όλα τα μέλη του, αφετέρου δε η κατάργηση του περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικού) (Αρ. 8) Νόμου του 2000 [Ν. 137(Ι) 2000], του οποίου οι διατάξεις κρίθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο αντισυνταγματικές.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει ότι η θητεία των μελών του Συμβουλίου του ΧΑΚ, το οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη, είναι πενταετής και ανανεώσιμη. Επειδή λοιπόν τα απερχόμενα μέλη του Συμβουλίου του ΧΑΚ αποχωρούν την ίδια χρονική περίοδο που διορίζονται τα νέα μέλη, το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή συνέχιση των εργασιών του Συμβουλίου του ΧΑΚ. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, έτσι που να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ενδεχομένως να δημιουργηθούν τόσο στην ενημέρωση όσο και στη διεξαγωγή των εργασιών του ΧΑΚ λόγω της ταυτόχρονης αντικατάστασης των μελών του συμβουλίου του.

Όσον αφορά το ειδικότερο θέμα της κατάργησης ορισμένων χρηματιστηριακών διατάξεων, αυτές αποτελούν απόρροια ψήφισης προτάσεως νόμου των βουλευτών κ. Πρόδρομου Προδρόμου, Λευτέρη Χριστοφόρου και Δημήτρη Συλλούρη, με την οποία καθορίστηκε το ανώτατο ποσοστό που οι επενδυτικοί οργανισμοί ήταν δυνατό να κατέχουν σε ρευστά διαθέσιμα επί του συνόλου του ενεργητικού τους. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπούσε στο να διασφαλισθεί ότι οι επενδυτικοί οργανισμοί θα προέβαιναν τάχιστα σε επενδυτικές δραστηριότητες, γεγονός που υπαγορευόταν από τους σκοπούς σύστασής τους και ότι δε θα διέθεταν πέραν του 20% του ενεργητικού τους σε ρευστά διαθέσιμα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για κλιμακωτή θητεία των μελών του Συμβουλίου του ΧΑΚ θα έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου του ΧΑΚ, η οποία όμως έληξε τον περασμένο Απρίλιο. Συναφώς, σημειώνεται ότι λόγω της καθυστέρησης στην κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου στη Βουλή το χρονικό αυτό σημείο είχε παρέλθει.

Η επιτροπή, όσον αφορά την πρόταση για κλιμακωτή θητεία των μελών του Συμβουλίου του ΧΑΚ, διαπιστώνει ότι έχει εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο αυτή έχει κατατεθεί και κρίνει ανεδαφική τη συζήτηση της προτεινόμενης τροποποίησης σε σχέση με τη θητεία του παρόντος Συμβουλίου του ΧΑΚ, η οποία λήγει το έτος 2010.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο να αποσύρει το μέρος εκείνο του νομοσχεδίου που αφορά την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επισυνάπτοντας ανάλογα διαμορφωμένο κείμενο νόμου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005».

 

 

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων