Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Μαρία Κυριακού

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρίνος Σιζόπουλος

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Πρόδρομος Προδρόμου

Ιωνάς Νικολάου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και στις 4 και 11 Ιουλίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης των πιο πάνω θεμάτων παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Στη δεύτερη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το νομοσχέδιο αυτό είναι αφενός η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την υιοθέτηση ειδικού καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τα αστικά ταξί και αφετέρου η ενσωμάτωση στο ΦΠΑ του τέλους του 3% που καταβάλλεται υπέρ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) επί των λογαριασμών που αφορούν υπηρεσίες επισιτισμού και διαμονής.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 42Δ(ii) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, σκοπείται η πρακτική εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος αστικών ταξί για σκοπούς ΦΠΑ, το οποίο καθιερώνεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η υιοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 8% αντί του κανονικού 15% με τον οποίο επιβαρύνεται σήμερα η μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικά, υπεραστικά και αγροτικά ταξί και με τουριστικά, εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία.

2. Η εισαγωγή από την 1η Ιουλίου 2005 ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για αστικά ταξί, με βάση το οποίο οι μικρές επιχειρήσεις ταξί που κατέχουν μέχρι δύο άδειες θα καταβάλλουν ετήσια, σε δύο ισόποσες δόσεις, ένα κατ’ αποκοπήν ποσό ΦΠΑ, ύψους £300,00, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να τηρούν βιβλία.

3. Η ενσωμάτωση του τέλους του 3%, το οποίο επιβάλλεται υπέρ του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), από την 1η Ιανουαρίου 2006 στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (5%). Με το εν λόγω τέλος επιβαρύνονται σήμερα οι υπηρεσίες εστιατορίου και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες επισιτισμού, εξαιρουμένης της διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, μπίρας και κρασιού, καθώς επίσης η διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υιοθέτηση του ειδικού καθεστώτος για αστικά ταξί για σκοπούς ΦΠΑ επιτρέπεται από την Έκτη Κοινοτική Οδηγία, η οποία διαλαμβάνει ότι τα κόμιστρα για τις χερσαίες μεταφορές μπορούν να επιβαρύνονται με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προς πέντε τοις εκατόν (5%).

Η Έκτη Κοινοτική Οδηγία διαλαμβάνει, επίσης, διατάξεις με βάση τις οποίες τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή του κανονικού συστήματος ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες μικρών επιχειρήσεων λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους και του τρόπου λειτουργίας τους μπορούν να εφαρμόζουν απλοποιημένα συστήματα, όπως το σχέδιο κατ’ αποκοπήν ποσού για την επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ από τέτοιες μικρές επιχειρήσεις, νοουμένου ότι τα συστήματα αυτά δεν οδηγούν στη μείωση των εσόδων από το ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η υιοθέτηση ενός ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για ένταξη των προσώπων που έχουν επιχείρηση ταξί στο σύστημα ΦΠΑ απασχόλησε κατ’ επανάληψη την Υπηρεσία ΦΠΑ λόγω των πολλών προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί για ένταξη των ταξί στο κοινοτικό σύστημα ΦΠΑ. Έχει επίσης παρουσιαστεί στρέβλωση, καθότι οι ιδιοκτήτες ταξί χρεώνουν διαφορετικά κόμιστρα, ανάλογα με το αν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ ή όχι, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται και προστριβές μεταξύ των ιδιοκτητών ταξί. Περαιτέρω, ο έλεγχος των ιδιοκτητών ταξί που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο από την Υπηρεσία ΦΠΑ είναι δύσκολος και δαπανηρός.

Υπό το φως των πιο πάνω, με βάση το προτεινόμενο ειδικό καθεστώς για τα αστικά ταξί, αντί της συνήθους διαδικασίας που υιοθετείται από τα πρόσωπα που εγγράφονται κανονικά στο μητρώο ΦΠΑ, θα καταβάλλεται ένα κατ’ αποκοπήν ποσό, το οποίο θα καθορίζεται με βάση τα έσοδα και έξοδα ενός μέσου αστικού ταξί και βάσει του συντελεστή ΦΠΑ που είναι επιθυμητό να υιοθετηθεί. Το ποσό των £300,00, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, υπολογίστηκε με βάση στοιχεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων αναφορικά με το μέσο όρο των ετήσιων εσόδων και εξόδων ενός αστικού ταξί. Με το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού έχει συμφωνήσει και ο Σύνδεσμος Αστικών Ταξί.

Στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για το μεν μέρος αυτού που αφορά την υιοθέτηση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για τα αστικά ταξί τα μέλη της επιτροπής τάχθηκαν υπέρ της προτεινόμενης ρύθμισης, ενώ για τη δεύτερη πτυχή αυτού, που αφορά την ενσωμάτωση του τέλους του τρία τοις εκατόν (3%) υπέρ του ΚΟΤ στο ΦΠΑ, εκφράστηκαν επιφυλάξεις. Συναφώς, αποφασίστηκε να κληθούν ενώπιον της επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι σύνδεσμοι, οι οποίοι είχαν καταθέσει στο μεταξύ σχετικά υπομνήματα. Αφού ακούστηκαν οι θέσεις των επηρεαζομένων, δηλαδή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), η επιτροπή κάλεσε όλους τους επηρεαζομένους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να επιτύχουν σύγκλιση επί των ειδικότερων θεμάτων και προβλημάτων που αναφύονται από την ενσωμάτωση του τέλους αυτού στο ΦΠΑ. Συναφώς, η επιτροπή λόγω του ότι δεν παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος στο παρόν στάδιο λόγω των θερινών διακοπών αποφάσισε να διαχωρίσει το μέρος αυτό από το υπόλοιπο μέρος του νομοσχεδίου που αφορά τα αστικά ταξί και να το προωθήσει στην ολομέλεια με εισήγηση για ψήφισή του σε νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες τόσο του υπό αναφορά νομοσχεδίου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών, εκτός του μέρους εκείνου του νομοσχεδίου που αφορά την ενσωμάτωση του τρία τοις εκατόν (3%) υπέρ του ΚΟΤ στο ΦΠΑ, υιοθετεί τους σκοπούς τόσο του υπόλοιπου μέρους του νομοσχεδίου όσο και των προτεινόμενων κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πρώτου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος και των δύο νομοθετημάτων ορίζεται η 1η Αυγούστου 2005, όπως σχετικά προτείνεται από το αρμόδιο υπουργείο, αφού η ολοκλήρωση της όλης συζήτησης στην επιτροπή έγινε μετά την 1η Ιουλίου 2005, που ήταν η αρχικά προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους.

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων