Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Τάσου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών. Η Ομοσπονδία Μεταφορών Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου (ΣΕΚ) και η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Γενικών Εργατοϋπαλλήλων (ΠΕΟ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου, ώστε:

1. να καθίσταται δυνατή η νηολόγηση στο κυπριακό νηολόγιο των πλοίων που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ),

2. να επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης πλοίων, δυνάμει του άρθρου 5Β του βασικού νόμου, σε εταιρείες διαχείρισης πλοίων που έχουν συσταθεί, λειτουργούν και έχουν την έδρα τους σε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγονται βελτιώσεις και συμπληρώνονται ορισμένα κενά που διαπιστώθηκαν στο βασικό νόμο, τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα:

1. Προστίθεται ο ορισμός του όρου “ελέγχονται”, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση ως προς το ποιοι έχουν δικαίωμα κυριότητας κυπριακών πλοίων.

2. Απαγορεύεται η νηολόγηση στο κυπριακό νηολόγιο πλοίων με ολικό μήκος μικρότερο από 13 μέτρα (αντί πλοίων το εκτόπισμα των οποίων δεν υπερβαίνει τους 15 τόνους, όπως προνοείται στο βασικό νόμο, αφού είναι πιο πρακτικό να υπολογίζεται το μήκος ενός πλοίου παρά το εκτόπισμά του).

3. Επιτρέπεται η προσωρινή νηολόγηση πλοίων που βρίσκονται στο εξωτερικό και από τη Νηολογούσα Αρχή, με σκοπό την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Επιπρόσθετα, θα έχει δικαίωμα και η Νηολογούσα Αρχή να χορηγεί προσωρινά πιστοποιητικά νηολόγησης σε πλοία που αποκτούν την κυπριακή εθνικότητα στο εξωτερικό, δικαίωμα που μέχρι τώρα το έχουν μόνο οι προξενικοί υπάλληλοι της Δημοκρατίας.

4. Μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για αλλαγή του ονόματος ενός πλοίου από επτά σε τρεις ημέρες, με σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

5. Εισάγονται νέες διατάξεις για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στο βασικό νόμο αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαγραφής πλοίων από το κυπριακό νηολόγιο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής νέο αναθεωρημένο κείμενο αυτού, στο οποίο περιλαμβάνονται ορισμένες εναρμονιστικές βελτιώσεις, καθώς και ορισμένες τυπικές ή φραστικές αλλαγές.

Ειδικότερα, οι πιο πάνω εναρμονιστικές βελτιώσεις, μεταξύ άλλων, αφορούν την τροποποίηση σύμφωνα με την οποία οι κοινοτικές εταιρείες διαχείρισης πλοίων ως νομικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί θα μπορούν να διατηρούν εντός του ΕΟΧ ή της Κυπριακής Δημοκρατίας εγγεγραμμένο γραφείο και όχι καταστατική έδρα, που προβλέπεται στο βασικό νόμο και στο αρχικό νομοσχέδιο.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, η επιτροπή απηύθυνε επίσης διάφορα ερωτήματα προς τους αρμοδίους για σκοπούς καλύτερης κατανόησης και διευκρίνισης ορισμένων προνοιών του. Ειδικότερα, η επιτροπή, μεταξύ άλλων, ζήτησε να ενημερωθεί για τη σκοπιμότητα της μείωσης του χρόνου που απαιτείται για την αλλαγή του ονόματος ενός πλοίου από επτά σε τρεις ημέρες, καθώς και να κατατεθούν στοιχεία από τους αρμοδίους που να αφορούν τουλάχιστο τρεις ευρωπαϊκές χώρες οι νομοθεσίες των οποίων δεν προβλέπουν την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος για την αλλαγή του ονόματος ενός πλοίου.

Όπως ανέφεραν ενώπιον της επιτροπής ο πρόεδρος της Επιτροπής Ναυτιλίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν γίνεται αλλαγή του ονόματος ενός πλοίου, η ταυτότητά του παραμένει η ίδια, επειδή τηρείται ειδικό μητρώο με τα στοιχεία όλων των πλοίων που έχουν νηολογηθεί, οπότε δεν υφίσταται οποιοσδήποτε κίνδυνος να χαθούν “τα ίχνη του πλοίου”. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, η μόνη σκοπιμότητα αλλαγής του ονόματος είναι η ταχύτερη ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας μεταβίβασης ενός πλοίου, καθώς και η παράλληλη εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής κοινότητας και των συναλλαγών που διενεργούνται. Όπως ανέφεραν επίσης διευκρινιστικά οι πιο πάνω εκπρόσωποι, οι ενυπόθηκοι δανειστές στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης ενός πλοίου πρέπει να συναινέσουν σ’ αυτή την ενέργεια και να παράσχουν την έγκρισή τους γραπτώς.

Περαιτέρω οι ίδιοι εκπρόσωποι, ανταποκρινόμενοι σε αίτημα της επιτροπής για κατάθεση ορισμένων στοιχείων, απέστειλαν σ’ αυτή με επιστολές τους, με ημερομηνίες 28 και 29 Ιουνίου 2005, αντίστοιχα, τα στοιχεία σε σχέση με ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις σχετικές νομοθεσίες των οποίων δεν απαιτείται η παρέλευση οποιασδήποτε χρονικής περιόδου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αλλαγή του ονόματος και την ημερομηνία που πρόκειται να νηολογηθεί το πλοίο ή πρόκειται να γίνει η αλλαγή του ονόματος στα νηολόγια των εν λόγω χωρών. Ειδικότερα, τα στοιχεία που στάλθηκαν αφορούν την Ελλάδα, την Αγγλία, τη Μάλτα και τη Γαλλία. Έγινε επίσης και απλή αναφορά στη Γερμανία ως μια από τις χώρες όπου ισχύουν τα πιο πάνω.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί το κείμενο του αναθεωρημένου νομοσχεδίου, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

11 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων