Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την έγκριση του καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Καίτη Κληρίδου Ανδρέας Αγγελίδης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως μελέτησε τον πιο πάνω κατάλογο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6, 13 και την 21η Ιουνίου 2005. Στις συνεδριάσεις αυτές παρευρέθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

Με τον πιο πάνω κατάλογο των θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, ο οποίος κατατίθεται στη Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, σκοπείται η έγκριση των θέσεων για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση και τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν με την προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει στην εν λόγω εξέταση.

Ειδικότερα, το άρθρο 2 της υπό αναφορά νομοθεσίας προβλέπει την κατάθεση κάθε χρόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την έγκριση από αυτή:

1. καταλόγου θέσεων πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής για τις οποίες ως βασικό προσόν απαιτείται απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για τις οποίες διεξάγεται υποχρεωτικά γραπτή εξέταση, σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία.

2. καταλόγου θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία με την ίδια μισθοδοσία για τις οποίες η γραπτή εξέταση διεξάγεται από τις οικείες συμβουλευτικές επιτροπές, με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, ο κατάλογος καταρτίστηκε στη βάση του περσινού καταλόγου με εξαίρεση:

1. τη θέση του Δικαστικού Επιδότη, τη θέση Τεχνικού στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και τις θέσεις Βοηθού Λειτουργού Αεροπορικών Κινήσεων και του Βοηθού Αερολιμένα του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, που μεταφέρθηκαν, μετά από σχετική επιστολή των αντίστοιχων υπουργείων, στον κατάλογο με βάση τον οποίο απαιτείται η επιτυχία σε γραπτή εξέταση για την πλήρωση των θέσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία.

2. τη θέση Τεχνικού στο Υπουργείο Άμυνας και τη θέση Στενογράφου Βουλής, που επαναφέρονται στον κατάλογο με βάση τον οποίο απαιτείται η επιτυχία σε ειδικό γραπτό διαγωνισμό, που διεξάγεται από την αντίστοιχη συμβουλευτική επιτροπή, για την πλήρωση των θέσεων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι οι εξετάσεις που διεξάγονται από τις συμβουλευτικές επιτροπές έχουν ψηλό διοικητικό κόστος λόγω της αθρόας προσέλευσης υποψηφίων, εξαιτίας των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων που απαιτούνται για διορισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, υπό το φως των πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του υπό αναφορά καταλόγου αποβλέπει στην καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και στην ουσία στην όσο το δυνατό πιο αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων κατά πλειοψηφία, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την ένταξη της θέσης «Στενογράφος Βουλής» στον κατάλογο θέσεων για τις οποίες δεν απαιτείται γραπτή εξέταση.

2. Την ένταξη των θέσεων:

                               α. «Δικαστικός Επιδότης» στη Δικαστική Υπηρεσία.

           β. «Κτηματολογικός Γραφέας» στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

γ. «Βοηθός Ασφαλιστικός Λειτουργός», «Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός» και «Βοηθός Γραφείου» στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

δ. «Τεχνικός» στο Τμήμα Δημοσίων Έργων και στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

ε. «Βοηθός Λειτουργός Αεροπορικών Κινήσεων» και «Βοηθός Αερολιμένα» στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, στον κατάλογο με βάση τον οποίο διεξάγεται γραπτός διαγωνισμός από την οικεία συμβουλευτική επιτροπή,

και για το σκοπό αυτό επισυνάπτει σχετικό σχέδιο απόφασης για την κατά νόμο έγκρισή του.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησής του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων