Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διάθεση) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο διευθυντής του Τμήματος Δασών και εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Αν και κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της αγροτικής οργάνωσης ΕΚΑ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 18 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, είναι η εισαγωγή του νέου όρου «Κυβερνητικές Κτηνοτροφικές Περιοχές», καθώς και του ορισμού του. Γίνεται επίσης εισήγηση για προσθήκη νέας παραγράφου που να αναφέρει ότι, σε περίπτωση που ιδιοκτησία της Δημοκρατίας εκμισθώνεται για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς, το ύψος του αναθεωρημένου μισθώματος υπολογίζεται με τρόπο που καθορίζεται σε συγκεκριμένο πίνακα των προτεινόμενων κανονισμών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση οι τυχόν βελτιώσεις που έγιναν από το μισθωτή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Επίσης, στους υπό αναφορά κανονισμούς περιλαμβάνεται πρόνοια που αναφέρει ότι οι κανονισμοί τυγχάνουν εφαρμογής σε εκμισθώσεις γης ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας για γεωργικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το προκύπτον αποτέλεσμα είναι ευνοϊκότερο για το μισθωτή.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων