Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τους Κραδασμούς) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος

Αθηνά Κυριακίδου

Θάσος Μιχαηλίδης

 

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Νίκος Πιττοκοπίτης

Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, της ΟΕΒ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Το ΚΕΒΕ και η ΣΕΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Η ΣΕΚ όμως πληροφόρησε τηλεφωνικά την επιτροπή για τις θέσεις της στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις πρόνοιες της κοινοτικής Οδηγίας 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, αναφορικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχομένους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς).

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, αυτοί καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων από κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν λόγω της έκθεσης των εργαζομένων σε διάφορους μηχανικούς κραδασμούς. Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί καθορίζουν το επίπεδο των οριακών τιμών έκθεσης και των τιμών έκθεσης για την ανάληψη δράσης και παράλληλα θέτουν υποχρεώσεις στους εργοδότες σε σχέση με τα ακόλουθα:

1. Τον προσδιορισμό και την εκτίμηση των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση των εργαζομένων σε μηχανικούς κραδασμούς.

2. Την ενημέρωση και την κατάρτιση των εργοδοτουμένων.

3. Την επίβλεψη της υγείας των εργοδοτουμένων.

4. Τη φύλαξη των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.

5. Την παροχή επαρκών ατομικών μέσων για προστασία των εργοδοτουμένων.

Επιπρόσθετα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς επιτρέπονται κάποιες παρεκκλίσεις, τις οποίες προβλέπει η Οδηγία, και υιοθετούνται οι μέγιστες μεταβατικές περίοδοι, που επίσης προβλέπει η σχετική Οδηγία.

Σημειώνεται επίσης ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί εξετάστηκαν με βάση την καθιερωμένη διαδικασία από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, και το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κείμενο των κανονισμών σε συνεδρία της στις 22 Φεβρουαρίου 2005.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία της επιτροπής, καθώς και η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, η οποία ενημέρωσε τηλεφωνικά την επιτροπή για τη θέση της, συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, χωρίς να διαφωνούν με αυτούς, εξέθεσαν στην επιτροπή σχετικούς προβληματισμούς για την έκταση του πεδίου εφαρμογής τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων