Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών, Ανώτερου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών, Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών Α΄, Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών, Γραμματειακού Λειτουργού, Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών και Γραφέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σωτήρης Σαμψών

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, με τη συνοδεία εκπρόσωπων του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού). Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η ΠΑΣΥΔΥ και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 45 του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου του 2003, είναι ο καθορισμός των καθηκόντων, των ευθυνών και των προσόντων των μελών του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, τα οποία καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας που καταρτίζονται από τον Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί καθορίζουν τα σχέδια υπηρεσίας των πιο κάτω θέσεων:

1. Πρώτου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών (Κλ. Α14 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις),

2. Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών (Κλ. Α8, Α10 και Α11),

3. Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α8 και Α9 επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση),

4. Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις) και

5. Γραφέα (Κλ. Α2, Α5 και Α7 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις).

Ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, τοποθετούμενος στους υπό αναφορά κανονισμούς, ανέφερε ότι με τον προϋπολογισμό του οργανισμού για το έτος 2004 δημιουργήθηκαν τέσσερεις νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών και δύο νέες θέσεις Λειτουργού Αγροτικών Πληρωμών. Ως εκ τούτου, κατέστη αναγκαία η ετοιμασία σχεδίων υπηρεσίας για τις πιο πάνω θέσεις. Οι θέσεις καθορίστηκαν ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής και στα καθήκοντα και στα προσόντα τους περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις του αντίστοιχου επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία. Περαιτέρω, όπως τόνισε ο ίδιος, για σκοπούς εμπλουτισμού των απαιτούμενων προσόντων, καθηκόντων και ευθυνών των σχεδίων υπηρεσίας των πιο πάνω υφιστάμενων θέσεων ο ίδιος ετοίμασε νέα σχέδια υπηρεσίας, αφού έλαβε υπόψη του τις απόψεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Περαιτέρω, ο Επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών εισηγήθηκε όπως στα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στα σχέδια υπηρεσίας αυτών αφαιρεθεί το πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη δασοπονία, με εξαίρεση τη θέση Τεχνικού Αγροτικών Πληρωμών, όπου διατηρείται ως απαιτούμενο το προσόν αυτό.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικά.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικά.

 

 

 

1η Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων