Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Κίκης Γιάγκου, αναπλ. πρόεδρος

Γιώργος Βαρνάβα

Γιάννος Λαμάρης

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ελένη Μαύρου

Γιώργος Περδίκης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σοφοκλής Φυττής

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ). Εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου του τέλους που καθορίζεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας με βάση την κατανάλωση νερού, από δεκαπέντε σεντ, που ισχύει σήμερα, σε είκοσι πέντε σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ή από οποιοδήποτε άλλο συμβούλιο υδατοπρομήθειας. Επιπρόσθετα, καθορίζεται ότι το πιο πάνω επιβαλλόμενο τέλος θα αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό του νερού που καταναλώνεται και θα καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού -Αμαθούντας, οι προτεινόμενες αυξήσεις κρίνονται αναγκαίες, προκειμένου να μπορεί το συμβούλιο να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις και να ανακτά τα λειτουργικά του έξοδα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γραφείου Προγραμματισμού συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η προτεινόμενη αύξηση του συγκεκριμένου τέλους θα επιβληθεί κλιμακωτά, όπως έχει ήδη εγκριθεί και για άλλα συμβούλια αποχετεύσεων. Ειδικότερα, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή όπως η πιο πάνω αύξηση καθοριστεί κατά ανώτατο όριο στα είκοσι σεντ ετησίως μέχρι το έτος 2008 και σε μεταγενέστερο στάδιο να μπορεί να επιβληθεί αύξηση μέχρι το ποσό των είκοσι πέντε σεντ ετησίως.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

6 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων