Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος και Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες׃

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Ανδρέας Αγγελίδης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Καίτη Κληρίδου

Χρίστος Κληρίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Γιαννάκης Θωμά

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2005. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η οποία κρίθηκε αναγκαία για την υλοποίηση σχετικών τροποποιήσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2004 και σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2002, με βάση τις πρόνοιες των οποίων έγιναν αλλαγές στη δομή των Ιατρικών Υπηρεσιών. Ειδικότερα, με βάση τις πρόνοιες του προϋπολογισμού του έτους 2004, οι θέσεις Προϊσταμένου Κλινικής/Τμήματος και Βοηθού Προϊσταμένου Κλινικής/Τμήματος μετονομάστηκαν σε θέσεις Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος και Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος αντίστοιχα και, με βάση τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο του 2002 [Ν. 24(ΙΙ) του 2002], δημιουργήθηκαν στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας μια νέα θέση Προϊσταμένου Κλινικής/Τμήματος και εννιά νέες θέσεις Βοηθού Προϊσταμένου Κλινικής/Τμήματος έναντι κατάργησης προηγούμενων θέσεων, ύστερα από συμφωνία με την ΠΑΣΥΚΙ.

Όλοι οι εκπρόσωποι που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

5 Ιουλίου 2005.

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων