Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες׃

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Ζαχαρίας Κουλίας

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Γιώργος Βαρνάβα

Καίτη Κληρίδου

Χρίστος Κληρίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Γιαννάκης Θωμά

Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Ανδρέας Αγγελίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2005.

Σκοπός των υπ αριθμόν 1 κανονισμών είναι η έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Τύπου και Πληροφοριών για τα διαδραστικά μέσα (κλ. Α8, Α10, Α11), που δημιουργήθηκε με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό με αριθμό 14 του 2003 και στην οποία σήμερα απασχολείται σε έκτακτη βάση ένας λειτουργός τύπου και πληροφοριών για ενημέρωση κυρίως των σχετικών ιστοσελίδων.

Σκοπός των υπ αριθμόν 2 κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Μεταλλείων, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού (συνδυασμένες κλίμακες Α9, Α11 και Α12), στην Υπηρεσία Μεταλλείων.

Σκοπός των υπ αριθμόν 3 κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Τοπογράφου Μηχανικού (κλ. Α9, Α11 και Α12) για ικανοποίηση των αναγκών του Τομέα Μελετών Οδοποιίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων για υλοποίηση των προνοιών του συμπληρωματικού προϋπολογισμού με αριθμό 14 του 2003.

Σκοπός των υπ αριθμόν 4 κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία είναι θέση προαγωγής (κλ. Α13), για υλοποίηση των προνοιών του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου του 2003 [Ν. 62(ΙΙ)/2003].

Σκοπός των υπ αριθμόν 5 κανονισμών είναι η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού Επιθεωρητή, η οποία είναι θέση προαγωγής (κλ. Α11 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις), στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

Σκοπός των υπ αριθμόν 6 κανονισμών είναι η δημιουργία αναθεωρημένου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, που είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής και μετατρέπεται σε θέση μόνο προαγωγής (κλ. Α13 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις).

Σκοπός των υπ αριθμόν 7 κανονισμών είναι η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Παραγωγικότητας στο Κέντρο Παραγωγικότητας, η οποία είναι θέση προαγωγής (κλ. Α13(ii)), για απάλειψη ασαφειών στο σχέδιο αυτό.

Σκοπός των υπ αριθμόν 8 κανονισμών είναι η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εργασίας και Λειτουργού Εργασίας Α΄ στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κλ. Α13, θέση προαγωγής). Η κατάρτιση αναθεωρημένου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση αυτή κρίθηκε αναγκαία, με απώτερο στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του τμήματος, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός των υπ αριθμόν 9 κανονισμών είναι η δημιουργία σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Αρχιφοροθέτη στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, που είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής (κλ. Α9, Α11 και Α12). Η ανάγκη για ετοιμασία σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση αυτή προέκυψε ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων για το νέο κρατικό μισθολόγιο, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002, σύμφωνα με τις οποίες όλες οι συνδυασμένες θέσεις Λογιστή και Μηχανικού Πρώτης Τάξης (κλ. Α11 και Α12) και Δεύτερης Τάξης (κλ. Α9) αντικαθίστανται, όταν κενώνονται, από θέσεις με συνδυασμένες κλίμακες (κλ. Α9, Α11 και Α12).

Σκοπός των υπ αριθμόν 10 κανονισμών είναι η έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Γενικού Διευθυντή στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, για υλοποίηση πρόνοιας των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμων του 1990 έως 1992.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων