Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Γεώργιος Τάσου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συνήλθε σε δύο συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και 5η Ιουλίου 2005, και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 16 Ιουνίου 2005, έπειτα από την αναπομπή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ο αναπληρωτής διευθυντής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2005, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Ο αναπεμπόμενος νόμος ευρίσκεται σε αντίθεση και είναι ασύμφωνος προς το άρθρο 28 του συντάγματος, γιατί συνεπάγεται δυσμενή διάκριση σε βάρος υποψήφιων εκπαιδευτικών των προηγούμενων πέντε ετών οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν αναστολή παρακολούθησης, παρ’ όλο που για άλλους λόγους εκτός από σοβαρούς λόγους υγείας αποδεδειγμένα αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Επίσης, συνεπάγεται δυσμενή διάκριση, κατά παράβαση του άρθρου 28 του συντάγματος, σε βάρος υποψήφιων εκπαιδευτικών οι οποίοι στο μέλλον θα υποβάλουν αίτηση, για να εξασφαλίσουν αναστολή παρακολούθησης του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης, και δε θα τους παρασχεθεί η ίδια δυνατότητα να το παρακολουθήσουν την επόμενη φορά, έστω και αν αποδεδειγμένα θα αδυνατούν, όχι για σοβαρούς λόγους υγείας αλλά για άλλους λόγους, να το παρακολουθήσουν, όταν κληθούν προς τούτο, με αποτέλεσμα να διαγραφούν ή να επίκειται η διαγραφή τους από τον οικείο πίνακα διοριστέων όλων όσοι κλήθηκαν ή θα κληθούν για μόνιμο διορισμό και δε θα έχουν πιστοποιητικό παρακολούθησης της προϋπηρεσιακής κατάρτισης.

2. Ο αναπεμπόμενος νόμος ευρίσκεται σε αντίθεση και είναι ασύμφωνος προς το άρθρο 80.2 του συντάγματος, γιατί συνεπάγεται αύξηση των υπό του προϋπολογισμού προβλεπόμενων εξόδων και ψηφίστηκε βάσει πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, και όχι βάσει νομοσχεδίου της εκτελεστικής εξουσίας.

Από τα στοιχεία τα οποία κατέχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προκύπτει ότι κλήθηκαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης, που άρχισε την 21η Ιουνίου 2005, οκτακόσια άτομα, από τα οποία τα εκατόν πενήντα πέντε δε δήλωσαν συμμετοχή. Αποδέχτηκαν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καταρχάς εξακόσια σαράντα πέντε άτομα. Από αυτά προσήλθαν πεντακόσια ενενήντα πέντε άτομα, ενώ στη συνέχεια απουσιάζουν από τις διαλέξεις εξήντα άτομα. Ένας μικρός αριθμός υποψήφιων εκπαιδευτικών υπέβαλε ήδη αίτηση για αναστολή παρακολούθησης του προγράμματος για λόγους άλλους εκτός από σοβαρούς λόγους υγείας και ένας άλλος μικρός αριθμός δήλωσε προφορικά ότι, εάν ο αναπεμπόμενος νόμος ψηφιστεί, θα διακόψει την παρακολούθηση του προγράμματος τον Ιούνιο και θα προσέλθει τον Οκτώβριο.

Αναλόγως των ομάδων που δημιουργούνται καθορίζονται και οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό. Οι ανάγκες τόσο του θερινού όσο και του χειμερινού προγράμματος έχουν ήδη προσδιοριστεί και σταλεί στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για την απόσπαση εκπαιδευτικών οι οποίοι θα διδάσκουν στο πρόγραμμα. Για όλους όσοι εξασφαλίσουν αναστολή παρακολούθησης θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις, για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που αρχίζει τον Οκτώβριο, εξέλιξη που θα δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, χώρους διδασκαλίας κ.ά.

3. Με τον αναπεμπόμενο νόμο μετατίθεται στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού η ευθύνη λήψης απόφασης για παροχή αναστολής παρακολούθησης του θερινού προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης. Η εξουσία αυτή, λόγω έλλειψης σαφών κριτηρίων, δεν μπορεί να ασκηθεί παρά μόνο με υπερβολική δόση υποκειμενισμού και αυτό διότι αποδεδειγμένη αδυναμία μπορεί κάποιος να ισχυριστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις.

4. Το θερινό πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης άρχισε ήδη από την Τρίτη, 21η Ιουνίου 2005. Εκ των πραγμάτων, είναι πρακτικά αδύνατη η εφαρμογή του αναπεμπόμενου νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή χωρίς να παρέχονται τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια για την εφαρμογή του, δηλαδή:

α. να ενημερωθούν οι επηρεαζόμενοι για τις πρόνοιές του,

β. να υποβάλουν γραπτώς στον υπουργό αιτιολογημένες αιτήσεις για αναστολή παρακολούθησης του θερινού προγράμματος,

γ. να εξεταστούν οι αιτήσεις από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και να ζητηθούν, όπου χρειάζεται, διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία,

δ. να αιτιολογηθεί από τον υπουργό η έγκριση ή απόρριψη της κάθε αίτησης και να ενημερωθούν γραπτώς η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και οι αιτητές.

Στο στάδιο της εξέτασης του αναπεμπόμενου νόμου ενώπιον της επιτροπής, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού επαναβεβαίωσε τους λόγους της αναπομπής και πρόσθεσε ότι ο νόμος αυτός δε θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος, αλλά θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα και ότι μέχρι σήμερα μόνο δέκα υποψήφιοι εκπαιδευτικοί απέστειλαν επιστολές και ζητούν αναστολή παρακολούθησης του προγράμματος για άλλους λόγους πέραν των σοβαρών λόγων υγείας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού αναφέρθηκε και στα συγκεκριμένα άρθρα του συντάγματος που παραβιάζονται από τις διατάξεις του αναπεμπόμενου νόμου, τόνισε ότι είναι δύσκολο να υπερπηδηθούν τα νομικά κωλύματα που υφίστανται όσον αφορά το συγκεκριμένο νόμο και ότι υπάρχει πιθανότητα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να καταχωρίσει Αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο για το θέμα αυτό, αν η Βουλή εμμένει στη θέση της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε σοβαρά υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί στη Βουλή την αποδοχή της αναπομπής για λόγους καθαρά συνταγματικούς.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια της Βουλής.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να ενημερώνουν έγκαιρα τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς και να προγραμματίζουν καλύτερα τα προγράμματα προϋπηρεσιακής κατάρτισης, δηλώνει δε ότι θα παρακολουθεί το όλο θέμα και ότι η Βουλή στη συγκεκριμένη περίπτωση ενήργησε με καλή πρόθεση, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει, όπως παραδέχθηκε άλλωστε ενώπιον της επιτροπής και ο αρμόδιος υπουργός.

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων