Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2005»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΤ συνολικού ποσού ύψους £3.372.000 και η διάθεσή του για κάλυψη διάφορων δαπανών που αφορούν κυρίως την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), τη διαφήμιση και την τουριστική προβολή του οργανισμού.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ζητούμενες πιστώσεις προορίζονται για τα ακόλουθα:

1. Για την καταβολή του ΦΠΑ κάτω από το άρθρο 2, «Διαφημίσεις και τουριστική προβολή», Κεφάλαιο 4, «Προβολή και δημοσιότητα», που ο οργανισμός οφείλει να καταβάλει στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην Κύπρο αναφορικά με το κόστος υπηρεσιών και έργων που προσφέρθηκαν ή θα προσφερθούν στο εξωτερικό. Το ύψος του ποσού με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο ΚΟΤ για το 2005, βάσει προκαταρκτικών υπολογισμών, ανέρχεται στο ποσό των £2.336.000.

2. Για την κάλυψη δαπανών κάτω από το άρθρο 2, «Διαφημίσεις και τουριστική προβολή», για ενίσχυση των κοινών διαφημιστικών ενεργειών με διοργανωτές ταξιδίων και άλλους φορείς εξωτερικού και εσωτερικού, ανάλογα με τις εξελίξεις σε σχέση με την τουριστική κίνηση για ταξίδια προς την Κύπρο. Η ανάγκη αυτή προκύπτει, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν σημαντικοί διοργανωτές ταξιδίων για συνεργασία με τον ΚΟΤ στον τομέα προώθησης και προβολής της Κύπρου, έτσι που να συνεχιστεί και κατά το τρέχον έτος η ανοδική πορεία των αφίξεων. Ως εκ τούτου, για την περαιτέρω προώθηση της διαφημιστικής εκστρατείας και την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό απαιτείται επιπρόσθετο κονδύλι ύψους £1.000.000.

3. Για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, λόγω της προαγωγής της υπευθύνου του γραφείου του ΚΟΤ στη Βιέννη και της μετάθεσής της στην κεντρική υπηρεσία, για την πλήρωση στο γραφείο του ΚΟΤ στη Βιέννη της θέσης υπευθύνου του γραφείου με επιτόπιο προσωπικό. Η επιπρόσθετη δαπάνη υπολογίζεται να ανέλθει στις £25.000 και καλύπτει χρονική περίοδο πέντε μηνών για το έτος 2005.

4. Για την κάλυψη αναγκών που απαιτούνται για την ίδρυση γραφείου του ΚΟΤ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του υπευθύνου του γραφείου στην Αθήνα. Το γραφείο αυτό θα στελεχωθεί καταρχάς με έναν υπάλληλο πληροφοριών, ο οποίος θα αναλάβει τη συστηματική προώθηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού στην περιοχή. Η υπολογιζόμενη δαπάνη για το 2005 για την ίδρυση του γραφείου, για την πληρωμή ενοικίων, οδοιπορικών, εξόδων λειτουργίας, καθώς και για την πρόσληψη του εν λόγω υπαλλήλου υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των £11.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, υιοθετεί τους σκοπούς της διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων