Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Κίκης Γιάγκου

Γιώργος Βαρνάβα

Γιάννος Λαμάρης

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ελένη Μαύρου

Γιώργος Περδίκης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ

8 Σεπτεμβρίου 2003 και 21ης Ιουνίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Έφορος Δημόσιων Ενισχύσεων, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιθουσαρχών Κινηματογράφου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), του διοικητικού συμβουλίου του ΘΟΚ, εκπρόσωποι των ελεύθερων θεάτρων και ομάδα επηρεαζομένων που ασχολούνται με τις θεατρικές επιχειρήσεις και τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Δήμων, ώστε να καθοριστούν ενιαία δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας και θεάματος, καθώς και ενιαία δημοτικά τέλη για διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και οικοτροφεία.

Στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω νομοσχεδίου, κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής αρκετά υπομνήματα από εμπλεκόμενα μέρη τα οποία διαφωνούν με την προώθηση της ψήφισής του. Ειδικότερα, κατατέθηκαν υπομνήματα από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιθουσαρχών Κινηματογράφου, στα οποία περιλαμβάνονται διάφορα επιχειρήματα και στοιχεία με βάση τα οποία υποστηρίζουν την αρνητική θέση τους όσον αφορά την προώθηση της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου.

Η επιτροπή, αφού εξέτασε το νομοσχέδιο και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα όπως στο παρόν στάδιο προωθηθεί για ψήφιση μόνο ένα μέρος αυτού και συγκεκριμένα η διάταξη εκείνη που αφορά την επιβολή ενιαίου δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας κρίνοντας σκόπιμο όπως οι υπόλοιπες διατάξεις του, που αφορούν τα δημοτικά τέλη θεάματος και διανυκτέρευσης, τύχουν περαιτέρω μελέτης από την επιτροπή σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ειδικότερα, η επιτροπή αναφορικά με τον καθορισμό ενιαίου δημοτικού τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας αποφάσισε τα ακόλουθα:

· Τα δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας να καθοριστούν σε ποσοστό 1,5‰ πάνω στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας και όχι σε ποσοστό 0,8‰, που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, για το λόγο ότι, σύμφωνα και με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από την Ένωση Δήμων Κύπρου με επιστολή της, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2005, ήδη η πλειοψηφία των δήμων επιβάλλει παγκύπρια τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας μεγαλύτερα από το ποσοστό του 0,8‰. Επισημαίνεται ότι από τον καθορισμό του ποσοστού του 0,8‰ στο εν λόγω νομοσχέδιο έχουν ήδη μεσολαβήσει αρκετά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει επέλθει σχετική αύξηση.

· Να διαγραφεί η σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου για το ότι τα πιο πάνω δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας θα αυξάνονται κατά 10% ανά διετία, ώστε η ενδεχόμενη αύξησή τους να προωθείται ανάλογα, όποτε κρίνεται σκόπιμο, με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες.

Περαιτέρω, η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου έχει την εξουσία, δηλαδή τη διακριτική ευχέρεια, να επιβάλλει δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας, έτσι ώστε το συμβούλιο να είναι υποχρεωμένο να επιβάλλει τα τέλη αυτά. Η συγκεκριμένη αυτή τροποποίηση συμβαδίζει και με παρατηρήσεις του Εφόρου Δημόσιων Ενισχύσεων για την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών ισοτιμίας και ταυτόχρονα συμβάλλει θετικά στη δημιουργία εσόδων για τους δήμους και στη βελτίωση των οικονομικών τους.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Ανδρέας Παπαπολυβίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, διαφώνησε με την πιο πάνω θέση της πλειοψηφίας, γιατί, όπως επισήμανε, είναι πρόδηλο ότι η διακριτική ευχέρεια που θα παρέχεται στο συμβούλιο οποιουδήποτε δήμου να επιβάλλει δημοτικά τέλη ακίνητης ιδιοκτησίας διασφαλίζει τις εν λόγω συνθήκες ισοτιμίας, γι’ αυτό και ο ίδιος δήλωσε ότι η υφιστάμενη διατύπωση στο νομοσχέδιο πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, με βάση τα πιο πάνω, αφού επέφερε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό τελικά έχει κατά πλειοψηφία διαμορφωθεί και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005.

 

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων