Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Γιώργος Βαρνάβα

Γεώργιος Τάσου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Ιουνίου και στις 5 Ιουλίου 2005. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων, αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτικής και Παναγροτικού Συνδέσμου και ενδιαφερόμενες ομάδες παραγωγών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για την Εμπορία Κυπριακών Πατατών αναφορικά με τα γενικά καθήκοντα του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών. Ειδικότερα, γίνεται εισήγηση για την παράταση της περιόδου κατά την οποία το συμβούλιο αυτό μπορεί να εμπορεύεται πατάτες, καθώς και για άλλες αλλαγές σχετικές με τα υπόλοιπα καθήκοντα του συμβουλίου, ώστε το τελευταίο να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί του.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, με τον προτεινόμενο νόμο γίνεται εισήγηση να παραταθούν οι εμπορικές δραστηριότητες του συμβουλίου για ακόμα ένα χρόνο και αυτό να είναι υπόχρεο να παρέχει υπηρεσίες συσκευασίας σε όλους τους ενδιαφερομένους, καθώς και άλλες υπηρεσίες στον κρατικό τομέα. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η προτεινόμενη τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα για ομαλή προσαρμογή των παραγωγών στις συνθήκες της αγοράς και συμβάλλει στην προώθηση των απαιτούμενων διαρθρωτικών αλλαγών σταδιακά και χωρίς απότομους κλυδωνισμούς, για εξυπηρέτηση όλων των παραγωγών που ενδιαφέρονται να τους παρασχεθούν υπηρεσίες.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, οι προσκεκλημένοι εισηγήθηκαν διάφορες τροπολογίες που πρέπει να γίνουν επί του προτεινόμενου νόμου.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται την αύξηση της εμπορικής περιόδου δραστηριότητας του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών από τον Αύγουστο του έτους 2005 έως τον Αύγουστο του έτους 2007. Περαιτέρω, εισηγούνται να δοθεί η δυνατότητα στο συμβούλιο να παρέχει υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πατατών αναφορικά με τις εργασίες συσκευασίας και να δοθούν αρμοδιότητες στο συμβούλιο να εκτελεί εργασίες που δύναται να του ανατεθούν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ως αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου. Τέλος, γίνεται εισήγηση να δοθεί δικαίωμα στο συμβούλιο να εκδίδει σχετικές ανακοινώσεις για την υλοποίηση των πιο πάνω, οι οποίες να δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο και με τις οποίες να ενημερώνονται οι παραγωγοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να συνεργαστούν μαζί του για τους όρους της συνεργασίας και το κόστος χρέωσης των υπηρεσιών που αναφέρονται πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές τη κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή τις ακόλουθες τροποποιήσεις επί του προτεινόμενου νόμου:

α. Παράταση της εμπορικής περιόδου δραστηριότητας του Συμβουλίου έως την 31η Αυγούστου 2010, επειδή θεωρεί ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και στον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών να αναθέτουν εργασίες στο συμβούλιο ως ανάδοχο και, για να μπορεί να τις εκτελεί, πρέπει να του δοθεί ικανοποιητικός χρόνος λειτουργίας. Επίσης, η παράταση της εμπορικής περιόδου δραστηριότητας του συμβουλίου για ένα χρόνο μόνο το καθιστά μη ανταγωνιστικό στο εξωτερικό όσον αφορά την εμπορία των πατατών.

β. Εισηγείται τη μη τροποποίηση του άρθρου 26 (1) (β) του νομοσχεδίου, διότι το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών έχει δημιουργηθεί με χρήματα και τη συνεισφορά όλων των πατατοπαραγωγών και θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του προς όλους, είτε αυτοί είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τον ίδιο βουλευτή, υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των ομάδων παραγωγών, αφού ενδέχεται ορισμένες ομάδες παραγωγών να χρησιμοποιούν μονοπωλιακά τις υπηρεσίες του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, ενός οργανισμού του οποίου τα λειτουργικά έξοδα καταβάλλονται από το κράτος.

 

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά.

6 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων