Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Επιβολή Φυτοϋγειονομικών Τελών) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Ντίνος Χατζηνικόλα

Νεόφυτος Κωνσταντίνου

Γεώργιος Τάσου

Γιώργος Βαρνάβα

Σωτήρης Σαμψών

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 28 Ιουνίου 2005. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου και των προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα της φυτοϋγείας, με στόχο την αποτελεσματική προστασία της γεωργικής παραγωγής της Κύπρου από επιβλαβείς οργανισμούς. Επιπλέον, έπειτα από παρατηρήσεις που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προστίθενται στο βασικό νόμο ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας 2002/29/ΕΚ, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας στον τομέα αυτό.

Ειδικότερα, σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα του 2003, ώστε να ενσωματωθούν στην κυπριακή νομοθεσία οι διατάξεις του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ειδικότερα νεότερες ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 26 του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, είναι ο καθορισμός της επιβολής φυτοϋγειονομικού τέλους κατά την επιθεώρηση φυτών και φυτικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και για τα εξαγόμενα προϊόντα, για να μην επηρεαστεί δυσμενώς το εξαγωγικό εμπόριο της Κύπρου στο γεωργικό τομέα.

Όλοι οι προσκεκλημένοι τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, γιατί εκτιμάται ότι από την εφαρμογή τους δεν αναμένεται οποιαδήποτε οικονομική επίδραση σε πολίτες, αρχές, οργανώσεις ή ομάδες, αλλά μάλλον οι επιδράσεις θα είναι θετικές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων