Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος

Ιωνάς Νικολάου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/123/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 1990/435/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία συνάδει ήδη με την Οδηγία 2003/123/ΕΚ, με εξαίρεση κάποια σημεία. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία, προτείνεται η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε:

1. να υιοθετηθεί ο αναθεωρημένος κατάλογος των οντοτήτων που θεωρούνται “εταιρεία κράτους μέλους” για σκοπούς της Οδηγίας 1990/435/ΕΟΚ,

2. να καθοριστεί ότι, στην περίπτωση που η Κύπρος φορολογήσει κέρδη ή μερίσματα που αποκτά ή λαμβάνει μητρική εταιρεία που έχει την έδρα της στην Κύπρο από εξαρτημένες εταιρείες της που εδρεύουν στο εξωτερικό, το ποσό του αλλοδαπού φόρου έναντι του κυπριακού φόρου επί των μερισμάτων περιλαμβάνει και το φόρο επί των κερδών της πληρώνουσας το μέρισμα εταιρείας, από το οποίο καταβάλλεται το μέρισμα και κάθε χαμηλότερου επιπέδου εξαρτημένης αυτής εταιρείας, από τα οποία προέρχεται το μέρισμα,

3. να εισαχθεί ένας πιο ολοκληρωμένος μηχανισμός, για να διασφαλιστεί ότι τα μερίσματα και οι άλλες διανομές κερδών που καταβάλλονται από τις θυγατρικές στις μητρικές εταιρείες θα απαλλάσσονται από την παρακράτηση του φόρου στην πηγή και ότι θα αποφεύγεται η διπλή φορολογία αυτών των εισοδημάτων στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων