Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αμοιβαίας Συνδρομής των Αρμόδιων Φορολογικών Αρχών των Κρατών Μελών στον Τομέα των Άμεσων Φόρων και των Φόρων επί των Ασφαλίστρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2005. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2004/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 και 2004/106/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2004 όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων φόρων, ορισμένων ειδικών φόρων κατανάλωσης και των φόρων επί των ασφαλίστρων.

Σημειώνεται ότι με την Οδηγία 2004/106/ΕΚ της 16ης Νοεμβρίου 2004 τροποποιούνται οι Οδηγίες 77/799/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Ειδικότερα, η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε στη βασική νομοθεσία, εμπεριέχει τους βασικούς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, ώστε τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε ορθή αξιολόγηση των φορολογικών οφειλών. Τέτοιες φορολογικές οφειλές αφορούν τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας, τους φόρους επί των ασφαλίστρων, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των ορυκτελαίων, επί του οινοπνεύματος και των αλκοολούχων ποτών και επί των βιομηχανοποιημένων καπνών.

Με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία θα ενεργεί για τη λήψη των ζητούμενων, σύμφωνα με αίτηση συνδρομής, πληροφοριών, όπως θα ενεργούσε διά ίδιον λογαριασμό ή μετά από αίτηση άλλης αρχής της Δημοκρατίας.

2. Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία θα μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους:

α. αν η νομοθεσία ή η διοικητική πρακτική στη Δημοκρατία δεν επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή να διεξάγει έρευνες, να συλλέγει ή να κοινοποιεί τέτοιου είδους πληροφορίες,

β. αν το αιτούν κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να παρέχει στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας το ίδιο είδος πληροφοριών, είτε για πραγματικούς είτε για νομικούς λόγους.

3. Η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία θα κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν για την κοινοποίηση αντίστοιχων πράξεων ή αποφάσεων στη Δημοκρατία, όλες τις πράξεις και αποφάσεις που προέρχονται από τις διοικητικές αρχές άλλου κράτους μέλους και αφορούν την εφαρμογή στο έδαφός του της νομοθεσίας περί φορολογίας που καλύπτεται από την Οδηγία 77/799/ΕΟΚ.

4. Στην περίπτωση που η φορολογική κατάσταση ενός ή περισσότερων υποκείμενων σε φορολογία προσώπων είναι κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος για τη Δημοκρατία και για ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη μέλη, θα διενεργούνται ταυτόχρονοι έλεγχοι στο έδαφός τους, με στόχο την ανταλλαγή των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί, οποτεδήποτε οι έλεγχοι αυτοί φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικότεροι από τους ελέγχους που διενεργεί μεμονωμένα η Δημοκρατία ή ένα άλλο κράτος μέλος.

5. Εφόσον η αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία έχει λάβει πληροφορίες από άλλο κράτος μέλος, δε θα χρειάζεται στη συνέχεια η άδεια του άλλου κράτους μέλους για την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών κατά τη διάρκεια ακροάσεων σε δικαστική διαδικασία ή σε δικαστικές αποφάσεις, νοουμένου ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που παρέχει τις πληροφορίες δεν αντιτίθεται σε αυτό κατά την παροχή των πληροφοριών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, υποστηρίζοντας το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, δήλωσαν ότι μέσω της βελτιωμένης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών θα καταστεί δυνατός ο εντοπισμός και η πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου βουλευτές μέλη της επιτροπής παρατήρησαν ότι ορισμένα σημεία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου χρήζουν περαιτέρω διασαφήνισης και κάλεσαν τους αρμοδίους να τα μελετήσουν και να πληροφορήσουν γραπτώς την επιτροπή. Συναφώς και με βάση σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, η επιτροπή προχώρησε σε ορισμένες νομοτεχνικής φύσεως τροποποιήσεις, τις οποίες ενσωμάτωσε στο κείμενο του σχεδίου νόμου για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής πλευράς.

 

5 Ιουνίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων