Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές στα Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, αναπλ. πρόεδρος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρία Κυριακού

Γιάννος Λαμάρης

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/92/ΕΚ, η οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον τόπο παράδοσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 28(1) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να καθορισθεί ότι δε θα καταβάλλεται ΦΠΑ επί της εισαγωγής στη Δημοκρατία αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η διακίνηση του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Λόγω της αυξανόμενης ελευθεροποίησης του τομέα της εμπορίας των προϊόντων αυτών, κρίθηκε αναγκαία η επανεξέταση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και να εκσυγχρονισθεί και απλουστευθεί η λειτουργία του καθεστώτος επιβολής ΦΠΑ με τη δημιουργία μιας ομοιόμορφης φορολογικής βάσης. Σύμφωνα με τους αρμοδίους, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θα αποφευχθούν τα φαινόμενα διπλής φορολόγησης ή μη φορολόγησης, ειδικότερα όσον αφορά τον τόπο παράδοσης των αγαθών αυτών για σκοπούς επιβολής του ΦΠΑ.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται ειδικότερα οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Ο τόπος παράδοσης αερίου μέσω του συστήματος διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, πριν φθάσουν τα αγαθά στο τελικό στάδιο κατανάλωσης, θα είναι ο τόπος όπου ο αγοραστής είναι εγκατεστημένος.

2. Η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου στο τελικό στάδιο από εμπόρους και διανομείς στον τελικό καταναλωτή θα πρέπει να φορολογείται στον τόπο πραγματικής χρήσης και εκμετάλλευσης των αγαθών από τον αγοραστή, ώστε να διασφαλισθεί ότι η φορολόγηση πραγματοποιείται στη χώρα πραγματικής κατανάλωσης.

3. Η πρόσβαση στα συστήματα διανομής και η χρήση τους, καθώς και η παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις υπηρεσίες αυτές σε λήπτες εγκατεστημένους εκτός της Κοινότητας ή σε υποκείμενα πρόσωπα εγκατεστημένα μεν εντός της Κοινότητας αλλά εκτός της χώρας του παρέχοντος τις υπηρεσίες θεωρούνται υπηρεσίες που παρέχονται στον τόπο όπου βρίσκεται η επιχειρηματική εγκατάσταση του λήπτη ή της μόνιμης εκείνης εγκατάστασής του για την οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες αυτές, ελλείψει δε τούτων, ο τόπος όπου έχει τη μόνιμη κατοικία του ή το συνηθισμένο τόπο διαμονής του ο λήπτης.

4. Πελάτης υποκείμενος στο φόρο ο οποίος είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και λαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές από πρόσωπο που βρίσκεται σε τρίτη χώρα οφείλει να αποδίδει το φόρο για αυτές με τη μέθοδο της αντίστροφης χρέωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι καθαρά εναρμονιστικές. Παρά το γεγονός όμως ότι στο παρόν στάδιο δεν αναμένεται να υπάρξει πεδίο εφαρμογής για τέτοιου είδους συναλλαγές στην Κύπρο, δηλαδή για παραδόσεις αερίου μέσω συστήματος διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες χώρες, για σκοπούς εναρμόνισης, κρίνεται αναγκαίο η υφιστάμενη νομοθεσία να τροποποιηθεί, ώστε να συνάδει με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2003/92/ΕΚ, η οποία τροποποιεί το άρθρο 8 της Έκτης Κοινοτικής Οδηγίας όσον αφορά τον τόπο παράδοσης αγαθών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς τόσο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου όσο και των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

 

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων