Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ελένη Μαύρου Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Παπαπολυβίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Μαΐου και την 21η Ιουνίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η θέσπιση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, με βάση το οποίο να μπορούν να εγκαθιδρύονται ανεξάρτητοι φορείς εκμετάλλευσης των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων.

Επιπρόσθετα, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η παροχή εξουσίας στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει μέχρι τέσσερα συμβούλια, καθένα από τα οποία να διαχειρίζεται έναν από τους τέσσερις χώρους διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων που θα κατασκευαστούν στη Δημοκρατία. Επιπλέον, στον ίδιο νόμο προβλέπονται η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας, οι εξουσίες και αρμοδιότητες των εν λόγω συμβουλίων.

Ειδικότερα, η εγκαθίδρυση των πιο πάνω ανεξάρτητων φορέων αποτελεί αναγκαιότητα που προκύπτει από τις διατάξεις των Οδηγιών 75/442/ΕΟΚ και 1999/31/ΕΚ και της σχετικής εναρμονιστικής νομοθεσίας, που είναι ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος Αριθμός [215(Ι)/2002] και οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π.562/2003).

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν διάφορα ζητήματα και τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα από μέλη της επιτροπής προς την εκτελεστική εξουσία και τη Νομική Υπηρεσία, για σκοπούς διευκρίνισης και καλύτερης κατανόησης των προνοιών του εν λόγω νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, τα διάφορα αυτά ζητήματα και ερωτήματα που εγέρθηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Τον καθορισμό συγκεκριμένου αριθμού συμβουλίων, τα οποία θα λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων.

2. Τη σύνθεση των συμβουλίων και την εκπροσώπηση αυτών από δήμαρχους και κοινοτάρχες καθώς και τη δυνατότητα εκπροσώπησης των συμβουλίων αυτών από δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους.

3. Την εκπροσώπηση κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τους χώρους διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων.

4. Τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συγκεκριμένα το λόγο για τον οποίο η αποχή θεωρείται αρνητική ψήφος.

5. Τον καθορισμό/διευκρίνιση ορισμένων όρων όπως: «ανάρμοστη συμπεριφορά», «πράξη που διενεργήθηκε ή απόφαση που λήφθηκε καλόπιστα» κ.λπ.

6. Τις αρμοδιότητες του συμβουλίου, καθώς και του διαχειριστή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων, ο οποίος, με βάση τη σχετική κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ, πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο κ.λπ.

Αναφορικά με όλα τα πιο πάνω ζητήματα/ερωτήματα που εγέρθηκαν από τα μέλη της επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε σχετική απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2005. Επίσης, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής τις θέσεις του για όλα τα ερωτήματα που έχρηζαν νομικής απάντησης.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου ανέφεραν ότι υπήρξαν διαφωνίες σε σχέση με την προτεινόμενη εκπροσώπηση των δήμων στα συμβούλια εκμετάλλευσης των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων και γι’ αυτό η Ένωση Δήμων Κύπρου εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως μεταβληθεί η σύνθεση των εν λόγω συμβουλίων, για να ενισχυθεί η εκπροσώπηση των δήμων, αφού αυτοί θα είναι οι κύριοι συνεισφορείς στη δημιουργία και στη διαχείριση των χώρων διάθεσης οικιακών αποβλήτων.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, αφού αυτό αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Επισήμαναν όμως ότι, σε περίπτωση που η Ένωση Δήμων Κύπρου εμμένει στην εισήγησή της για τροποποίηση του σχετικού άρθρου που ρυθμίζει τη σύνθεση των συμβουλίων, τότε, επειδή οι πιο πάνω χώροι διάθεσης και αξιοποίησης οικιακών αποβλήτων θα φιλοξενούνται από κοινότητες που βρίσκονται έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι οποίες θα υφίστανται τα οποιαδήποτε περιβαλλοντικά προβλήματα και την οχληρία που ενδεχομένως να προκαλούν οι εν λόγω χώροι, θα πρέπει η διαχείριση των χώρων αυτών να ανατεθεί στις κοινότητες όπου αυτοί φιλοξενούνται ή στις άμεσα επηρεαζόμενες κοινότητες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να επιφέρει σε αυτό, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Να διαγραφεί η πρόνοια στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου για εγκαθίδρυση τεσσάρων συμβουλίων, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εγκαθίδρυσης συμβουλίων από το Υπουργικό Συμβούλιο χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό.

2. Να διαγραφεί επίσης η πρόνοια στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία τα συμβούλια θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους εντός της συγκεκριμένης επαρχίας για την οποία έχουν εγκαθιδρυθεί, έτσι ώστε η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους να ασκείται εντός της συγκεκριμένης περιοχής για την οποία έχουν εγκαθιδρυθεί, με βάση το σχετικό διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Να προβλέπεται στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου, όσον αφορά τη σύνθεση των συμβουλίων, και η συμμετοχή σ’ αυτά, πέραν των δημάρχων και των κοινοταρχών, και των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων.

4. Να προβλέπεται επίσης στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου ότι στη σύνθεση του συμβουλίου θα περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας εντός της περιοχής του οποίου ή της οποίας λειτουργεί ο χώρος διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων τον οποίο διαχειρίζεται το συμβούλιο.

5. Να βελτιωθεί η διατύπωση του άρθρου 17 του νομοσχεδίου, ώστε ο διαχειριστής του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων να είναι φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό τεχνικά προσόντα, στη διάθεση του οποίου υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και τα κατάλληλα μηχανικά ή τεχνικά μέσα.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης, ο οποίος είχε εισηγηθεί και γραπτώς ορισμένες από τις πιο πάνω αλλαγές στο νομοσχέδιο αναφορικά με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου, πρότεινε όπως για σκοπούς περισσότερης αυτονομίας των συμβουλίων, σε σχέση με την ανάθεση από το συμβούλιο της διαχείρισης του χώρου διάθεσης αποβλήτων σε φυσικό πρόσωπο, να μην απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του αρμόδιου υπουργού, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

5 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων