Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Γιώργος Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Μαΐου και την 21η Ιουνίου 2005. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων και Διεύθυνση Ελέγχου) και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας περί Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε για τη χορήγηση άδειας αεροδρομίου να μην απαιτείται άδεια με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο.

Ειδικότερα, η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας κρίθηκε αναγκαία, επειδή η εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια αρχή, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, αναμένεται να προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στην ανέγερση των νέων αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, σε τέτοιο βαθμό που τα οικονομικά δεδομένα του έργου είναι δυνατό να μεταβληθούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

· Η ανάπτυξη των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου προωθείται με τη μέθοδο BOT (Build-Operate-Transfer), βάσει γενικού ρυθμιστικού σχεδίου και κατασκευαστικών σχεδίων που εκπονήθηκαν προηγουμένως από την κυβέρνηση. Στο στάδιο των προσφορών οι συμμετέχοντες δεν είχαν δικαίωμα να διαφοροποιήσουν το γενικό ρυθμιστικό σχέδιο, ενώ μπορούσαν να προβούν σε περιορισμένες διαφοροποιήσεις στα υφιστάμενα σχέδια, κυρίως εσωτερικές, για λειτουργικούς λόγους.

· Η μελέτη του έργου θα εκπονηθεί από τον επενδυτή σταδιακά, ώστε να είναι δυνατή η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στην πράξη, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας παραχώρησης.

· Ο επενδυτής θα πρέπει να συμπληρώσει πλήρως τη μελέτη όλου του έργου και να την υποβάλει για έγκριση και εξασφάλιση άδειας από την αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών προαπαιτείται η έκδοση άδειας δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. Κάτι τέτοιο όμως αναμένεται να προκαλέσει τεράστιες καθυστερήσεις στο έργο, γιατί για την ολοκλήρωση της μελέτης του όλου έργου θα απαιτηθούν δώδεκα μήνες περίπου, και, αν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα προστεθεί και ο χρόνος που θα χρειαστούν οι αρμόδιες αρχές για έλεγχο της μελέτης και έκδοση της άδειας οικοδομής, η συνολική καθυστέρηση θα είναι τέτοια που τα οικονομικά δεδομένα του έργου θα αλλάξουν, σε βαθμό που ίσως χρειαστεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου.

· Η μελέτη του έργου θα εκπονηθεί από τον επενδυτή και θα ελεγχθεί από ανεξάρτητο μηχανικό (independent engineer) και η κυβέρνηση θα έχει δικαίωμα να ελέγξει τη μελέτη και να προβάλει ένσταση για οποιοδήποτε μέρος της.

· Με βάση το άρθρο 35 του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, τα σχέδια της κατασκευής και του τεχνικού εξοπλισμού ελέγχονται από την αρμόδια αρχή (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας), κατά πόσο συνάδουν με τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας αεροδρομίου. Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται ότι θα ελέγξει καταρχάς τα σχέδια κατασκευής, ώστε να καταστεί δυνατή η παραχώρηση άδειας αεροδρομίου, επιπρόσθετα όμως θα θέσει όρους για τη σταδιακή υποβολή λεπτομερών σχεδίων και υπολογισμών, τα οποία θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για έλεγχο. Συνεπώς, ο έλεγχος τον οποίο διασφαλίζει ο περί Οδών και Οικοδομών Νόμος θα γίνει από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, όπως γίνεται για όλα τα δημόσια έργα που εκτελεί το τμήμα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία και τους λόγους που αναφέρθηκαν, δήλωσαν ότι κρίνεται ορθότερο να μην απαιτείται η εξασφάλιση άδειας δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για την κατασκευή των νέων αερολιμένων από τον επενδυτή που θα επιλεγεί, γι’ αυτό και θα πρέπει να προωθηθεί η ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου αυτού και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων