Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άγις Αγαπίου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Χρίστος Κληρίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου
Γιαννάκης Θωμά Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς σε πολλές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17 Φεβρουαρίου και 23 Ιουνίου 2005.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Οπλοπωλών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Συλλεκτών Παλαιών και Σπανίων Όπλων, της ΠΟΒΕΚ (Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Κυνηγετικών Ειδών) και του Σωματείου Χρωματοσφαίρισης “Τάκης Σοφοκλέους”.

Σημειώνεται ότι της κατάθεσης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και των υπό συζήτηση κανονισμών προηγήθηκε εξέταση από την επιτροπή αυτεπάγγελτου θέματος, που ενέγραψε η ίδια το Σεπτέμβριο του 2004, με τίτλο: «Προβλήματα εφαρμογής του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου του 2004 [Ν.113(Ι)/2004]», ύστερα από γραπτές παραστάσεις των επηρεαζομένων, με σκοπό τη διακρίβωση τυχόν δυσκολιών στην εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της όλης συζήτησης που προηγήθηκε επιβεβαιώθηκε από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η ύπαρξη προβλημάτων στην άμεση εφαρμογή της υπό αναφορά νομοθεσίας λόγω της μη έκδοσης των προβλεπόμενων σε αυτή κανονισμών για τη ρύθμιση ορισμένων επιμέρους θεμάτων. Μεταξύ των θεμάτων που χρήζουν κανονιστικής ρύθμισης περιλαμβάνεται ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης άδειας οπλοπώλη, άδειας απόκτησης, κατοχής και χρήσης όπλων και άδειας εισαγωγής, απόκτησης και κατοχής συλλεκτικών όπλων. Περαιτέρω, επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους της αστυνομίας η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να διασαφηνιστούν κάποιες διατάξεις της, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας διατύπωσαν την εκτίμηση ότι τα πιο πάνω προβλήματα θα αντιμετωπίζονταν προσωρινά στη βάση των όσων διαλαμβάνονταν σε σχετικές γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενώ για την οριστική τους επίλυση ήδη ετοιμάστηκε προσχέδιο κανονισμών και παράλληλα θα προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό η σύνταξη τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Υπό το φως της αναφερόμενης πιο πάνω ενημέρωσής της, η επιτροπή εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για το γεγονός της μη εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας και της συνακόλουθης πραγματικής κατάστασης, με αποτέλεσμα τελικά να μην καθίσταται δυνατή η άσκηση ή συνέχιση της δραστηριότητας ή των επιχειρήσεων των προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή της. Παράλληλα η επιτροπή κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμοδίους όπως, σε συνεργασία μεταξύ τους και σε συνεννόηση με τους επηρεαζομένους, επισπεύσουν αφενός τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προσωρινή αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν και αφετέρου την προώθηση της αναγκαίας νομοθεσίας στη Βουλή για την οριστική διευθέτηση του όλου θέματος. Σημειώνεται ότι το αναμενόμενο, σύμφωνα με τα πιο πάνω, νομοσχέδιο και οι σχετικοί κανονισμοί κατατέθηκαν τελικά στη Βουλή το Φεβρουάριο του 2005.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου [Νόμος αριθμός 113(I) του 2004], ώστε να συμπληρωθούν τα κενά που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή του και αφορούν κυρίως τη φύλαξη πυροβόλων όπλων, την κατοχή πυρομαχικών από πρόσωπα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, την κατασκευή ή μεταποίηση πυροβόλων όπλων και τη ρύθμιση των υποχρεώσεων προσώπων στα οποία εκδίδεται άδεια πυροβόλου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα προσόντα για την έκδοση άδειας οπλοπώλη, την καταλληλότητα των υποστατικών οπλοπώλη, τις υποχρεώσεις του για την ασφάλεια των όπλων που διαθέτει, την έκδοση άδειας απόκτησης, κατοχής και χρήσης όπλων χρωματοσφαίρισης, τις υποχρεώσεις του κατόχου άδειας όπλων χρωματοσφαίρισης, καθώς και τις άδειες εισαγωγής, απόκτησης και κατοχής συλλεκτικών όπλων.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου και των κανονισμών όλοι οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων ομάδων που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής χαρακτήρισαν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις υπερβολικά αυστηρές συγκρίνοντάς τις με ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, υποστήριξαν ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα προκαλέσουν πρακτικές δυσκολίες και πολύ υψηλό οικονομικό κόστος κατά την εφαρμογή τους, γεγονός που θα δυσκολέψει σημαντικά το επάγγελμα ή τη δραστηριότητά τους, ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδικότερα, τα σημαντικότερα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκαν οι υπό αναφορά εκπρόσωποι αφορούν τα ακόλουθα:

Ασφάλεια υποστατικού: Εφόσον διασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας μέσα και έξω από τα καταστήματα οπλοπωλών, είναι αχρείαστη η υποχρεωτική οπλοθήκη μέσα στα καταστήματα.

Μείωση των πληρωτέων τελών για την έκδοση άδειας οπλοπώλη.

Απλούστευση των διατυπώσεων για τη μεταφορά όπλων από αδειούχο οπλοπώλη, εφόσον διενεργείται στα πλαίσια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του και για τη μεταφορά από αδειούχο κάτοχο όπλων προς τους οπλοπώλες και τους νόμιμους σκοπευτικούς χώρους.

Κατάργηση του τέλους εισαγωγής όπλων από τρίτες χώρες (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Εισαγωγή όπλων τύπου καραμπίνας.

Διαχωρισμός των συλλεκτικών όπλων σε παλαιά όπλα, η κατοχή των οποίων να επιτρέπεται ελεύθερα, σε σύγχρονα συλλεκτικά όπλα περιορισμένης παραγωγής, η κατοχή των οποίων θα υπόκειται σε έλεγχο, και σε σύγχρονα μη συλλεκτικά όπλα μαζικής κατασκευής, η κατοχή των οποίων θα επιτρέπεται έπειτα από επιβολή διαδικασίας απενεργοποίησής τους.

Μεταφορά συλλεκτικών και κυνηγετικών όπλων για σκοπούς συντήρησης ή δοκιμασίας χωρίς να απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας για το σκοπό αυτό, ενώ τέτοια άδεια θα πρέπει να απαιτείται στην περίπτωση που αυτά μεταφέρονται μαζί με φυσίγγια. Εξαίρεση θα αποτελούν τα σύγχρονα συλλεκτικά όπλα, για τη μεταφορά των οποίων θα πρέπει να εκδίδεται σχετική άδεια.

Υπό το φως των πιο πάνω διαφωνιών, η επιτροπή κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να διαβουλευθούν σε μια προσπάθεια εξασφάλισης, κατά το δυνατό, κοινής συναίνεσης για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, με σκοπό την υποβολή αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου και των κανονισμών, στη βάση αυτών που τελικά θα συμφωνηθούν.

Στη συνέχεια και ως αποτέλεσμα της πιο πάνω διαβούλευσης υποβλήθηκε αναθεωρημένο κείμενο. Ωστόσο, σημειώνεται ότι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που τέθηκε ενώπιον της επιτροπής για έγκριση, το οποίο ύστερα από σχετική υπόδειξη της επιτροπής έτυχε νομοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νομική Υπηρεσία, ολοκληρώθηκε μετά τη σύνταξη τριών αναθεωρημένων κειμένων και αποτελεί προϊόν συναίνεσης των εμπλεκόμενων μερών.

Όπως δηλώθηκε αρμοδίως στην επιτροπή, το ειδικό θέμα των προβλεπόμενων τελών έκδοσης των σχετικών αδειών δεν υπήρξε αντικείμενο της διαβούλευσης που έγινε, αλλά για το θέμα αυτό αφέθηκαν οι σχετικές ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η επιτροπή, κρίνοντας το ύψος ορισμένων από τα προβλεπόμενα τέλη υπερβολικό, αποφάσισε τη μείωσή τους. Επιπρόσθετα, η επιτροπή έκρινε υπερβολικές και ορισμένες από τις ποινές για τα προβλεπόμενα στην υπό τροποποίηση νομοθεσία αδικήματα και αποφάσισε επίσης τη μείωσή τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

4 Ιουλίου 2005

 

 

     

    

 
 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων